Bygga om

Bygga om :OBS! NYA AVGIFTER FÖR BYGGLOVSANSÖKNINGAR

BESLUTADE AV MALMÖ STAD FROM 2020-01-01!


Bygglov

Blankett för bygglovsansökan finns att hämta på exp. Almåsa fritidsby eller på Malmö kommun, fastighetskontoret. Kan även hämtas på www.malmo.se/kolonier. Innan den lämnas till kommunen skall styrelsen skriva under ansökan. Ny-, till- och ombyggnad av kolonistuga, annan byggnad och sanitetutrymme får inte påbörjas förrän ritningarna blivit godkända av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor. Efter byggnationens färdigställande ska Malmö Stadsbyggnadskontor slutbesikta.

Sänd in den nedre delen av bygglovsansökan till Malmö Kommun Fastighetskontor.

Rivningstillstånd Rivning av tidigare godkänd byggnation får inte påbörjas förrän ansökan godkänts av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor. Blankett för ansökan finns att hämta på Almåsa Styrelse exp. eller nedan nämnda hemsidor.

http://www.malmo.se/download/18.24a63bbe13e8ea7a3c68a0f/1383645902387/Byggans%C3%B6kan.pdfBYGGREGLER TRÄDGÅRDSKOLONIER Ett dokument för rivning, till-, om-, nybyggnad inom koloniområdena

Detta dokument är tänkt att vara en hjälp och ett förtydligande i samband med rivning och byggnation.


Dokumentet ändras när det finns behov av att tydliggöra regler och används som ett komplement till gällande detaljplaner.


OBS! Ingen får påbörja någon form av byggnadsarbete förrän åtgärden är godkänd

För en del åtgärder krävs godkännande endast av föreningen,

för andra åtgärder krävs godkännande av föreningen och fastighetskontoret eller i ytterligare andra fall godkännande av föreningen,fastighetskontor och stadsbyggnadskontoret.


Föreningarna

Inne på kolonilotterna godkänner föreningarna själva: Färgsättning på förråd, staket och stugor. Plattläggning eller annan hårdgörning. Trädäck som inte är upphöjt (följer marken, ej över 50 cm, och används inte som förråd). Vegetation. Portal vid entré (ett luftigt arrangemang, typ spaljé)


Trådstaket och stängsel lägre än 1,2 m utmed lottgränserna mellan tomterna.


Trästaket utmed gångarna som får vara högst 1,2 m.


Uppställning av s.k. Partytält (obs. att tält uppställda över längre tid är bygglovspliktigt) Uppställning av partytält kan endast medges för kortare perioder från några dagar och upp till cirka en vecka.


Fastighetskontorets rekommendation är: Mer än 10% av lottytan runt befintliga byggnader bör inte hårdgöras med plattor, sten, grus etc. eftersom detta medför risk för stående vatten.

Max höjd för häckar intill grannar bör vara1,8 m och vegetation utmed allmänna gångar bör vara låg.

Inga höga träd bör finnas på lotten, ovanliga träd som vuxit stora bör dock bevaras ( Här kan föreningarna få ett skriftligt utlåtande och dispens efter begäran av kolonisten hos fastighetskontoret)


De ritningar som lämnas till fastighetskontoret eller stadsbyggnadskontoret ska måttsättas så att det blir möjligt att på ritningen räkna ut arealerna på samtliga byggnader på lotten. Både befintliga byggnader och de byggnader som skall byggas eller rivas. Dessutom måste nya byggnader måttsättas på ett sådant sätt att de visar avståndet till granne/grannar och gångvägar.


Ändringar som förändrar en byggnads utseende t.ex. fler eller mindre/större fönster, kräver godkännande av fastighetskontoret och i de fall åtgärden inte bygglovbefriats även av stadsbyggnadskontoret.

Undantag: vägg mellan inglasat uterum och övriga ytor skall finnas och får ej rivas. Alla byggnader skall uppföras i trä. Byggnader skall ha en fasad av liggande eller stående träpanel.


Takmaterial skall vara svart papp och eller svart plåt.


Bassänger skall vara stående på marken, ej nedgrävda på lotterna samt skall utformas med ett tillfredställande skydd mot barnolycksfall. En plaskdamm med max 0,2 meters vattendjup behöver dock inte särskilt skydd. Lämplig skyddsanordning för bassänger kan t.ex. vara ett minst 0,9 m högt staket och grind med säkerhetsbeslag eller så kan skyddsteckning med presenning utföras.


Byggnader byggs minst 0,8 m från gräns mot granne (mätt från vägg). Fristående byggnader placeras minst 0,8 till annan byggnad (mätt från tak).


Skärmtak skall vara kopplade till stugan. Granne/Grannar måste lämna sitt/sina godkännande om någon ska bygga närmare gräns än 4,5 m om inte gällande plan anger något annat.


Öppen spis i byggnad tillåts ej.


Slamtankar ska vara helt nergrävda och lottinnehavaren måste ha tillstånd från miljöförvaltningen. Lottinnehavaren ska innan grävning undersöka var det finns ledningar (dräneringar, el och vatten.)


Borror, (borrning efter vatten inom kolonilotten) tillåts ej. Av kommunen anvisat vatten ska användas.


All grundläggning genomförs på plintar eller på torpargrund, s.k. enkel grundläggning (helgjutna plattor är ej tillåtet).


Kolonisten ska efter utfört byggnadsarbete, där stadsbyggnadskontoret eller fastighetskontoret lämnat lov eller tillstånd, anmäla till fastighetskontoret att arbetet är klart att besiktiga.

 

Fastighetskontoret och styrelsen har tillträde till tomten för granskning och besiktning av byggnation. Begreppsförklaringar: Byggnadshöjd räknas från marknivå till den punkt där yttervägg skär igenom taket. Totalhöjd är högsta höjden från marken till taknock.Gällande bestämmelser ur Malmö kommun hemsida

Stugorna får max vara 40 kvm yttermått.

Inglasad veranda oisolerat uterum om ytterligare 12 kvm är tillåtet om 2/3 av de fria väggarna är av glas och att det finns en skiljevägg mot övrig byggnad.

Finns inget annat angivet i detaljplanen gäller en totalhöjd på 4,3 m för huvudbyggnad.

Friggebodsbestämmelser Komplementbyggnader (fristående förråd, lusthus och växthus) om dess sammanlagda yta är maximalt 15 kvm och ej byggs närmare huvudbyggnad eller granne än 0,8 m. Högst 2,5 m byggnadshöjd och totalhöjd om högst 3,0 m. För uppförande närmare granne än 4,5 m krävs dessutom grannens godkännande / påskrift på ritningen.


Vindskydd, höjd högst 1,8 m, kopplade till stugan och ej längre än 3,6 m. Skärmtak där summan av samtliga tak är maximalt 15 kvm / tomt. (räknas från byggnads vägg till droppkant) OBS! nya skärmtak skall byggas i anslutning till byggnad.