Vatten VA(4/3-2021)

Vatten VA :

VA PÅ ALMÅSA

2020-10-30


Nu är vattenproverna godkända och man kommer gör en slutbesiktning den 9/11. Därefter kommer vi få besked om när vi kan koppla på oss.

Informationen gäller för D-/E-Området.

VA-Almåsa


Vattentillgången

Information om att Malmö stad ska påbörja vattenpåsättning för Malmös samtliga koloniområden har skickats ut. Enlig planen påbörjas detta arbete vecka 13 och beräknas vara klart vecka 14.


När vattnet sätts på kommer områdena A, B och C få vatten som vanligt.

Område D och E kommer inte att ha vatten förrän det att entreprenaden är klar, alltså senast den sista maj.

Områdena D och E kommer den sista maj att ha tillgängligt vatten i kranar mellan lottgränserna (bevattningsvatten) och det kommunala vattnet kommer att vara tillgängligt för egen inkoppling i lottgränsen.

Kolonisterna har eget ansvar för att, på ett yrkesmässigt rätt sätt, koppla in sig på det kommunala vattnet och det kommunala spillvattnet.


Man har två år på sig att koppla in sig på det kommunala avloppet.


Ytterligare information kommer efterhand som arbetena fortskrider.


Skadade staket m.m.

Skador har inträffat, t.ex. på staket, i samband med att entreprenören utfört sitt arbete med VA ledningar. Entreprenören, Barslund, kommer att åtgärda de skador som orsakats. Skadorna kommer att repareras i huvudsak i entreprenadens slutskede, under andra hälften av maj.

Entreprenören har kontroll över var skador inträffat och kommer att åtgärda utan att kolonisten behöver ta kontakt.


Pris och grävningar inom kolonilotterna

Entreprenören, Barslund, återkommer senare i vår med prisuppgifter till kolonisterna för kostnader med ledningsarbeten (för spillvatten och vatten till anslutningspunkterna) inne på kolonilotterna.

Observera att detta endast är ett erbjudande från entreprenören, kolonisterna ska själv, på ett korrekt sätt, ansluta till de nya kommunala ledningarna. Föreningen kommer också att få en ritning (i april) över varje lott där kolonisten ansvarar för att de ledningsdragningar som görs på lotten redovisas.

Almåsa förening ser till att ritningen över lotten kommer kolonisten tillhanda.


Stefan Mattsson

Utvecklingsledare

 MALMÖ STAD

Fastighets- o gatukontoret

Fastighetsavdelningen

205 80 Malmö

Tel. 040-341870

Mob. 0709-467125

stefan.mattsson@malmo.se

www.malmo.se


2019-11-27


VATTEN & AVLOPP :

DEN 23/11 2019 VAR EN VIKTIG DAG I ALMÅSAS HISTORIA DÅ SKREVS AVTALET PÅ MELLAN MALMÖ KOMMUN OCH ALMÅSA FRITIDSBY .
TIDSPLANEN BLIR SOM TIDIGARE MEDDELATS. START KOMMER ATT BLI INOM KORT . AVTALET I SIN HELHET KOMMER ATT MEDDELAS SENARE.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DETTA GÄLLER FÖR E OCH D OMRÅDET

TORSDAGEN 28/11 KOMMER DÄR ATT LÄGGAS UT “PINNAR” PÅ ALLA TOMTER, DEN PINNEN SKA VAR OCH EN STUGÄGARE MARKERA FÖR ENTREPRENÖREN VAR DE VILL ATT INKOMMANDE LEDNING SKA LÄGGAS ( BARA EN INKOMMANDE PER TOMT)

DETTA SKA VARA GJORT INNAN DEN 15/12 2019 ÄR DET INTE MARKERAT NÄR ARBETET STARTAR SÅ KOMMER ENTREPENÖREN ATT LÄGGA DET PÅ

OBESTÄMD PLATS.

STYRELSEN KOMMER INTE ATT VARA BEHJÄLPLIG MED ATT BESTÄMMA VAR DET ÄR MEST LÄMPLIGT ATT SÄTTA “PINNEN”. VI KOMMER ATT FÖLJA UPP SÅ LÅNGT DET GÅR, ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT BLIR INFORMERADE, VÅR FÖRHOPPNING ÄR ATT ALLA HJÄLPS ÅT MED DETTA

LYCKA TILL STYRELSEN

2017-05-03

Till Almåsa Koloniförening


Sedan hösten 2014 har Malmö stad och VA SYD tillsammans utrett lösningar för att förbättra vatten- och avloppssituationen i området. Dagens avloppssituation inom koloniområdet uppfyller inte gällande lagkrav och därför måste åtgärder vidtas.

Utredningen har intensifierats och förhoppningen är att det ska finnas ett politiskt beslut innan årsskiftet 2016/17. Förslaget är att ansluta Almåsa till det kommunalt spill- och dricksvattennätet.


Miljöförvaltningen vill därför starkt rekommendera alla kolonister att vänta med att installera nya avloppsanläggningar.


Miljöförvaltningen, fastighetskontoret och VA SYD har regelbunden kontakt med styrelsen på Almåsa koloniområde. All information kommer fortlöpande att förmedlas till dem.


Enligt uppdrag

David Lindsjö

Miljöinspektör

Miljöförvaltningen


Viktig information angående läckage


Vid akuta vattenläckor / Jour

Telefontid : vardagar 16:00 - 07:00

samt helger dygnet runt

Telefon : 040 - 676 94 48


Kundcenter

Telefontid : vardagar 07:00 - 16:00

*OBS! NYTT NUMMER*Telefon : 040 - 34 10 00

(Gäller ENDAST vid läcka på kommunens ledning)