Arrendeavtal

BOSTADARRENDE-KOLONITRÄDGÅRD

UpplåtareKoloniträdgårdsföreningen Almåsa Fritidsby

ArrendatorNamn, Personnummer, Adress, Postnr, Ort.

ArrendeställeKoloniträdgårdslott (lott) om cirka (areal) kvm belägen inom Koloniområdet ALMÅSA FRITIDSBY i Malmö inom del av fastigheten Malmö Fårabäck 180:61

§ 1 ARRENDESTÄLLETS OMFATTNING OCH ÄNDAMÅL

Koloniträdgårdsföreningen Almåsa Fritidsby, kallad föreningen, upplåter ovan angiven Arrendator, kolonilotten nr LOTT och del i gemensam allmänning inom koloniområdet Almåsa Fritidsby, vilket område är belägen inom Malmö kommuns fastighet Malmö Fårabäck 180:70

Kolonilotten, som utgör cirka ”areal” kvm, upplåtes i befintligt skick att användas uteslutande för koloniträdgårdsändamål i enlighet med gällande detaljplan eller områdesbestämmelser och på villkor som anges i detta avtal.

På kolonilotten skall arrendatorn uppföra/bibelhålla kolonistuga för fritidsboende.

KOLONISTUGAN FÅR INTE ANVÄNDAS SOM PERMANENT BOSTAD UTAN ENDAST SOM FRITIDSBOSTAD UNDER TIDEN APRIL – OKTOBER MÅNAD.

§ 2 ARRENDETID, UPPSÄGNING OCH FÖRLÄNGNINGSTID

Upplåtelsen gäller för en tid om fem (5) år för tiden 20xx-xx-xx – 20xx-xx-xx.

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst ett (1) år före avtalstiden utgång. I annat fall är avtalet förlängt med fem (5) år för varje gång med samma uppsägningstid och övriga avtalsvillkor.

§ 3 ARRENDEAVGIFTEN

Arrendeavgiften för år 2001 utgör 1,385 kronor per år.

Denna avgift skall omräknas med index i enlighet med § 4 angivna klausul och utgör därefter gällande arrendeavgift för varje år.

Avgiften skall utan anfordran betalas i förskott med halva summan, den 31 mars och den 30 september

§4 INDEXKLAUSUL

Den Arrendeavtalet § 3 angivna arrendeavgift utgör grundbeloppet.

Under arrendetiden skall med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (totalindex med 1980 som basår) tillägg till arrendebeloppet utgår med viss procent på grundbeloppet enligt nedanstående grunder.

Grundbeloppet anses vara anpassat till indextalet för oktober månad år 2000: – detta indextal (bastal) är 262,6

Skulle indextalet någon påföljande oktober månad ha ändrats med minst 3 enheter i förhållande till ovannämnda bastal, skall tillägg utgå med samma procenttal var med indextalet förändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen skall arrendeavgiften höjas eller sänkas i förhållande till framtida indexförändringar på samma sätt som ovan beskrivet. Vid beräkning av det procenttal, som arrendeavgiften skall höjas eller sänkas, görs avrundning till närmaste hela procenttal. Arrendebeloppet, som avrundas till hela krontal, får dock aldrig understiga det kontraktsenliga grundbeloppet.                                  Avgiftsändring sker alltid från och med mars månad efter det att oktober månads index föranlett omräkning.

§ 5  MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFT

Arrendatorn är skyldig att vara medlem i föreningen och att erlägga medlemsavgift och annan avgift som beslutas av föreningen i enlighet med dess stadgar.

§ 6  ÖVRIGA AVGIFTER

Arrendatorn skall under arrendetiden svara för och bekosta arrenställets belöpande kostnader och avgifter.

§ 7  OFÖRUTSEDDA KOSTNADER

Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för arrendestället på grund av införande eller höjande av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga varom riksdag, regering, kommun eller myndighet kan komma att besluta skall arrendatorn med verkan från inträdd kostnadsökning erlägga till föreningen för på arrendestället belöpande andel av den totala årliga kostnadsökningen för arrendestället.

Arrendeställets andel utgörs av arrendatorns arrendeavgift i förhållande till i koloniområdet utgående arrendeavgifter.

Med oförutsedda kostnader menas sådana kostnader som vid avtalet ingående beslutas av riksdag, regering, kommun eller myndighet.

Ersättning erläggs i enlighet med i detta avtal angivna regler om arrendeavgiftens betalning.

§ 8 RÄNTE- OCH INKASSOKOSTNADER

Vid försenad avgiftsbetalning skall arrendatorn erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635) dels ersättning för inkassokostnader enligt lagen (1982:739) om ersättning för inkassokostnader mm.

§ 9 ARRENDATORNS SKYLDIGHET I ARRENDEFÖRHÅLLANDET

Arrendatorn förbinder sig under arrendetiden

1.Att inte bosätta sig permanent på kolonilotten

2.Att följa gällande ordningsregler för kolonilotten

3.Att följa föreningens stadgar och anvisningar

4.Att följa Malmö kommuns byggnadsbestämmelser och övriga bestämmelser för området

5.Att följa av föreningen beslutade byggnads regler för området

6.Att hålla arrendestället i vårdat skick genom att väl vårda och sköta sin kolonilott och därpå befintliga byggnader

7.Att inte plantera högväxande träd eller buskar utan föreningens medgivande

8.Att bortta gallra eller beskära planteringar

9.Att kring arrendestället uppsätta och underhålla av föringen godkända inhägnad

10.Att hålla kolonilotten gränsande skyddsplantering och gångar till halva bredden i ett för den allmänna trevnaden tillfredställande skick

11.Att vid skada på egna byggnader tillse att dessa snarast återuppbyggs eller repareras

12.Att ersätta all skada som uppkommer genom arrendatorns vållande eller genom försummelse av någon som hör till arrendatorns familj eller gästar arrendatorn eller som där utför arbete för arrendatorn

13.Att utge skadestånd eller annan kostnad som Malmö kommun i egenskap av jordägare eller föreningen i egenskap av arrendator av arrendestället kan bli skyldig att utbetala

14.Att lämna föreningen eller Malmö kommun tillträde till kolonilotten för besiktning

15.Att utan anmaning anmäla stadigvarande adressändring till föreningen

§ 10 BYGGNADER PÅ ARRENDESTÄLLET

Arrendatorn får inte utan föreningens medgivande uppföra byggnader eller företa om och tillbyggnader på befintliga byggnader.

Byggnadsläge, storlek och utseende bestäms av föreningen som också bestämmer inom vilken tid byggnaden skall vara uppförd. Ritningar jämte tillhörande beskrivning till byggnaden eller om- och tillbyggnaden skall inges till föreningen och vara denna godkänd innan bygglov söks av arrendatorn. I beskrivningen skall framgå uppgift på takbeläggning och yttre målning samt läge enligt fastställt plan.

§ 11 RÄTTELSE PÅ ARRENDATORNS BEKOSTNAD

Om arrendatorn inte fullgör sina skyldigheter enligt detta avtal och sker ej heller rättelse efter uppmaning får föreningen på arrendatorns bekostnad vidta erforderliga åtgärder.

§ 12 LEDNINGAR

Arrendatorn medger Malmö Kommun eller annan som har kommunens tillstånd att framdra och vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället där sådana kan ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn eller föreningen.                         

Arrendatorn är skyldig att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande.  Utgår till följd härav ersättning till föreningen skall föreningen fördela ersättning skäligt mellan berörda arrendatorer.

§ 13 FÖRBUD MOT UPPLÅTELSE I ANDRA HAND

Arrendatorn får inte utan föreningens skriftliga samtycke i andra hand eller delvis upplåta arrenderätten till annan eller uthyra på kolonilotten uppförd stuga.

§ 14 ÖVERLÅTELSE

För arrendator som önskar frånträda eller överlåta arrenderätten till annan, gäller hembudsskyldighet enligt reglerna i 10 kap7 § jordabalken i vilket stadgas:

”Utan jordägarens samtycke får arrendator ej sätta annan i sitt ställe, om ej annat följer av andra eller tredje styckena.                            Är arrendeavtalet slutet för viss tid, får arrendatorn överlåta arrenderätten till annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas. Han skall dock först erbjuda jordägaren att återtaga arrendestället mot erläggande av skälig ersättning för arrendestället värde, sk hembud. Har arrendatorn uppfört byggnad på arrendestället eller har han i övrigt nedlagt kostnad på detta och önskar han att jordägaren skall överta vad han utfört, skall det erbjudas jordägaren till lösen. Vill jordägaren genom bodelning, arv eller testamente eller genom exekutiv försäljning eller i arrendatorns erbjudande enligt andra stycket lämnats. Förbehåll som strider mot andra eller tredje stycket gäller mot arrendator, om det godkänts av arrendenämnden”

För 10 kap 1 § 2 st. jordabalken gäller att vad som föreskrivs i arrendelagen om bostadsarrende gäller också i tillämpliga delar jord upplåtes på arrende till en förening som har till huvudsakligt ändamål att i sin tur upplåta arrende till sina medlemmar.

Med jordägare avses därför i detta avtal föreningen, som i sin tur arrenderat marken inom koloniområdet av jordägaren Malmö Kommun dess tekniska nämnd. Med formuleringen ” annan med vilken jordägaren skäligen kan nöjas” avses person som i övrigt uppfyller kraven i detta avtal och att av föreningen kan antas som medlem.

Arrendatorn skall meddela föreningen på av föreningen tillhandahållen blankett att arrendatorn önskar frånträda eller överlåta arrenderätten helt eller delvis till annan, vilket bekräftas av föreningen med en namnteckning till detta avtal. I bekräftelsen ingår att medlemskap också beviljas ny arrendator i föreningen.

§ 15 FÖRVERKANDE

Om arrendatorn såsom medlem under arrendetiden utträder eller utesluts ur föreningen har föreningen rätt att omedelbart eller till avtalsperioden slut säga upp avtalet till upphörande. 

I övrigt gäller förverkandereglerna enligt jordabalkens 8 kapitel innebärande att för arrendator som inte fullgör sina skyldigheters enligt detta avtal eller anligt lag kan arrenderätten enligt 8 kap 25§ jordabalken förverkas, bl. a vid vanvård av kolonilotten eller därpå uppförda byggnader, och kan föreningen i sådana fall omedelbart uppsäga avtalet till upphörande.

Arrendatorn har inte rätt, när arrendatorn på grund av förverkande av arrenderätten frånträder arrendet, att erhålla någon som helst ersättning av föreningen vare sig för på kolonilotten uppförda byggnader och gjorda planteringar, för andra därpå nedlagda kostnader eller för nedlagt arbete. Ej heller har arrendatorn rätt att återfå någon del av erlagd arrendeavgift.

§16 INSKRIVNINGSFÖRBUD

Arrenderätten får inte inskrivas.

§17 MEDLEMSKAPSFRÅGOR

För arrendatorns medlemskap i föreningen gäller föreningens stadgar.

§ 18 JORDÄGARENS GODKÄNNANDE

Detta arrendeavtal är godkänt av Malmö kommuns dess Tekniska nämnd.

§ 19 TIDIGARE ARRENDEAVTAL

Detta arrendeavtal ersätter tidigare arrendeavtal med Malmö kommuns dess Tekniska nämnd, som upphör att gälla samtidigt som detta avtal träder i kraft den 1 april 2003.

§ 20 PERSONUPPGIFTSLAGEN

Koloniträdgårdsföreningen Almåsa Fritidsby får med stöd av § 23–25 personuppgiftslagen informera om att personuppgifter i detta avtal såsom namn, personnummer mm. registreras och lagras i ett datasystem. Syftet är att admitterar avgiftsavisering och andra åtgärder som hör till avtalsförhållandets löpande förvaltning.

Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka föreningen och arrendatorn tagit var sitt.

Malmö den _________________________        Malmö den ________________________

Koloniträdgårdsföreningen Almåsa Fritidsby       Arrendator

___________________________________       __________________________________

                          Ordförande                                                         << Namn>>