Stadgar

Förändring

Almåsa Fritidsby

 

 

Första beslut vid Årsmötet 2023

Andra beslut vid Årsmötet 2024

 

 

 

 

Koloniträdgårdsförbundet har rekommenderat medlemsföreningarna att revidera stadgar så de stämmer med deras mall för normalstadgar gällande koloniföreningar.

Styrelsen har reviderat föreningens stadgar och presenterar förslag till nya stadgar för Almåsa Fritidsby.

2024-02-29


STADGAR FÖR ALMÅSA FRITIDSBY

 

 

§ 1

Föreningens namn är Almåsa Fritidsby.

 

§ 2

Almåsa Fritidsby är en allmännyttig – ideell förening som har till ändamål:

 

2.1                att ansvara för skötsel och underhåll av mark föreningen arrenderar          av Malmö stad, Skötsel och underhåll av Malmö Stad anlagda vatten                och avloppsanläggningar samt av de anläggningar föreningen och dess   medlemmar brukar oavsett om de ägs av föreningen eller Malmö Stad

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att     brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet/fritidsbyverksamhet.

 

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för   koloniträdgårdsrörelsen, samt i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

 

2.2                För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda             ordningsföreskrifter för koloniområdet / fritidsbyn.

 

2.3                Föreningen är ansluten till koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall       arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning. 

2.3                Föreningen arbetar enligt Koloniträdgårdsförbundets stadgar och               målsättning.

 

§ 3

Medlemskap 

 

3.1                Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Skåne län och själv, make / maka, partner eller sambo inte har arrende eller nyttjanderätt till annan kolonilott.

Den som önskar medlemskap i föreningen och som är folkbokförd i           Skåne och har sin inkomst i ett annat land måste inkomma med      skattsedel eller motsvarande från landet hen jobbar i samt skicka in           lönespecifikation från arbetsgivaren i ett slutet kuvert till föreningens     angivna adress

Medlemskap får ej vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller         etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

 

3.2                Varje arrendator inom Almåsa Fritidsby skall vara medlem i föreningen     och årligen till densamma inbetala enligt föreningens beslut stadgade               avgifter.

Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

 

3.3                Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen.

Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas. Två personer som önskar medlemskap på samma tomt, måste vara folkbokförda på samma hemadress. Postbox räknas inte som hemadress, och godkännes icke.

 

3.4                Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas       uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan    föreningen och medlemmen.

 

3.5                Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och § 3.3 uppfyllts kan             arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes        kolonilott.

Motsvarande gäller vid bodelning, dock med den skillnaden att sedvanlig kontroll utföres

 

3.6                Medlem är skyldig:

 

att före överlåtelse ge tillträde till tomten för tillsyn, detta utföres av            styrelsen. Överlåtelse kan ej ske om stugan inte följer de                                           byggnadsbestämmelser som gäller för området och till föreningen              inkomna av kommunen godkända ritningar.

 

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller     annan avgift enligt årsmötesbeslut och styrelsens anvisningar.

 

att noga vårda och sköta den kolonilott och tillhörande parkering som        upplåtits till medlemmen.

 

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och   riktlinjer som utfärdas av Malmö Stad.

 

3.7                Ny medlem är skyldig och är ensam ansvarig att kontrollera att                   ritningarna stämmer med verkligheten

 

3.8                Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta    till styrelsen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter och                äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

Utträdet sker den dag förvärvaren av arrenderätten antags till medlem i    föreningen.

 

3.9                I de fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen vid utträde                      sitta kvar till nästföljande årsmöte.

 

3.10              Medlem kan, på förslag av styrelsen och efter beslut av årsmöte, uteslutas ur föreningen om medlem:

 

a                   inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar.

 

b                   bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter.

 

c                    motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.

 

d                   verbalt eller skriftligt hotar eller trakasserar någon

 

3.11              Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen äger                styrelsen om den så önskar rätt att kalla till medlingsmöte med         medlemmen.

 

Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall             medlemmen skriftligen varnas av styrelsen

 

Om varningen avser § 3.10 c och medlemmen inte inom motsvarande tid                       förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller                    om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter    förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.

 

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift.

 

3.12              Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i     styrelsen eller som revisor.

 

§ 4

Avgifter

 

4.1                Årsmötet fastställer, årsavgiften och andra föreningsavgifter. Styrelsen     fastställer överlåtelseavgifter.

 

4.2                Årsmötet eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar kan             besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras          för föreningens verksamhet.

 

4.3                Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgifter vara inbetalda med halva beloppet vardera senast den 31 mars och 30 september till      föreningen. Om detta inte följs har styrelsen rättighet till att skicka               avgiften till inkasso.

 

§ 5

Årsmöte

 

5.1                Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på             årsmötet regleras enlig § 3.2.

Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, sambo, myndigt barn eller annan röstberättigad medlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

Vid sådant förfaringssätt erfordras fullmakt. Inget ombud kan dock             företräda mer än en medlem.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen

 

5.2                Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen     skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

 

5.3                Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

 

1.                  Mötets öppnande

2.                  Fastställande av röstlängd och dagordning

3.                  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4.                  Val av ordförande att leda mötet

5.                  Val av protokollförare

6.                  Val av protokolljusterare

7.                  Val av rösträknare

8.                  Styrelsens förvaltningsberättelse

9.                  Revisorernas berättelse

10.                Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.                Behandling av motioner och förslag

13.                Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning

14.                Fastställande av avgifter

15.                Val av föreningens ordförande/ kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare enligt § 6.1-6.3

16.                Val av revisorer och ersättare enligt § 7.2

17.                Val av valberedning enligt § 8.1

18.                Val av ombud till Södra regionen av                                                                   koloniträdgårdsförbundet.

19.                Avslutning

20                 Övriga frågor

 

5.4                Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag,         motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens                medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

 

5.5                Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet/fritidsbyn fastställs av       årsmötet.

 

5.6                Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.         Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar             skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske   senast två veckor före extra årsmöte.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra       årsmötet.

 

5.7                Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen               omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad                   mötesdeltagare kan dock val eller beslut i ärenden enl. § 3.10 c eller d      ske med sluten omröstning.

 

·      A: Vid beslut och lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst.

 

·      B: Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

 

5.8                Om föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och önskar               utträda.

Skall beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av                   föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst sex månader ha förflutit.

Till föreningsmöte där utträdesfrågan avses behandlas skall                        medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att                 utträdesfrågan skall tas upp. Kallelsen skall även sändas till förbunds-       och regionstyrelsen minst tre veckor före respektive möte. Representant                för kallad styrelse har yttrande och förslagsrätt i dessa möten.

 

5.9                Utträdet beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 5.8 angivna villkor och   gäller från årsskifte som följer närmast efter det utträdet beviljats.

Förening som har utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon del av förbundets eller regionens tillgångar.

 

5.10              Styrelsen ansvarar för att medlemmarna har möjlighet att läsa                    årsmötesbesluten.

 

5.11              Halvårsmöte skall hållas senast i augusti månad.

Medlem har rätt att läsa halvårsmötesprotokoll.

 

§ 6

Styrelsen

6.1                Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3..

 

6.2                Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs växelvis samt          ytterligare 5 st ordinarie ledamöter och 1 till 4 st ersättare

 

6.3                Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från            årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast                 högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen.

Ersättare väljs för en tid av ett år.

 

6.4                Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter      ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses                    föreningens firmatecknare, sekreterare, vice ordförande,                              utbildningsansvarig, informationsansvarig, festansvarig.

 

Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva                       antalet ordinarie ledamöter dock minst tre. Ersättare ersätter ordinarie                      ledamot då denne ej är närvarande.

Samtliga styrelseledamöter och ersättare skall kallas till styrelsens             sammanträden. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt vid                                       sammanträdet, men rösträtt endast då hen ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid    ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

 

6.5                Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen                      beslutar hur protokollen skall justeras. Styrelsemötesprotokoll är ingen      offentlig handling

 

6.6                Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi                       och administration.

Styrelsen skall bl. a.:

– tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,

– tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,

– tillse att årsmötes, halvårsmöte -och styrelsebeslut verkställs,

– upprätta förteckning över medlemmar – tillse att föreningens egendom  och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att  erforderliga medel avsätts för detta,

– årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte, halvårsmöte samt

– ansvara för föreningens arkiv.

 

6.7                Det åligger föreningen att tillse, att hälsovårdsstadgan följes beträffande   latrin och sophämtning samt renhållning inom området.

 

6.8                Styrelseledamot äger tillträde till tomter i tjänsteutövande.

Detta tjänsteutövande ska utföras av styrelseledamöter två i förening. 

 

§ 7

Räkenskaper och revision

7.1                Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

7.2                Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av    två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid                  av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid                      av ett år.

Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

 

7.3                De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt               förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor                 innan ordinarie årsmöte.

 

Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast fem veckor   före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om                                      ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

 

§ 8

Valberedning

8.1                En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av        styrelsens ledamöter och ersättare

 

8.2                Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande,                              mötessekreterare, styrelse, revisorer samt ersättare. Valberedningen                   skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till    dessa uppdrag på årsmötet.

 

§ 9

Stadgeändring

9.1                Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst    2/3 majoritet.

Efter första beslut fastställes stadgarna vid kommande halvårsmöte.

 

9.2                För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får ej strida mot förbundets stadgar.

 

9.3                Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla. 

 

 

 

§ 10

Tolkning av stadgar

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen att avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen rätt attkalla till särskilt medlingsmöte.

 

§ 11

Upplösning

11.1              Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra            följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet                skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

 

11.2              Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar                   användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

                      

 

 

Ifylles i originalhandlingen:

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den______________________

 

 

 

samt årsmötet den  _______________________

 

 

 

 

Datum och underskrift av ordföranden.

 

 

______________________________________

 

Förändring

Almåsa Fritidsby

Första beslut vid Årsmötet 2023

Andra beslut vid Årsmötet 2024

Koloniträdgårdsförbundet har rekommenderat medlemsföreningarna att

revidera stadgar så de stämmer med deras mall för normalstadgar gällande koloniföreningar.

Styrelsen har reviderat föreningens stadgar och presenterar förslag till nya stadgar för Almåsa Fritidsby.

STADGAR FÖR ALMÅSA FRITIDSBY

§ 1

Föreningens namn är Almåsa Fritidsby.

§ 2

Almåsa Fritidsby är en allmännyttig – ideell förening som har till ändamål:

2.1                att ansvara för skötsel och underhåll av mark föreningen arrenderar          av Malmö stad, Skötsel och underhåll av Malmö Stad anlagda vatten                och avloppsanläggningar samt av de anläggningar föreningen och dess   medlemmar brukar oavsett om de ägs av föreningen eller Malmö Stad

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att     brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet/fritidsbyverksamhet.

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för   koloniträdgårdsrörelsen, samt i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

2.2                För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda             ordningsföreskrifter för koloniområdet / fritidsbyn.

2.3                Föreningen är ansluten till koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall       arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning. 


2.3                Föreningen arbetar enligt Koloniträdgårdsförbundets stadgar och               målsättning.

§ 3

Medlemskap 

3.1                Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Skåne län och själv, make / maka, partner eller sambo inte har arrende eller nyttjanderätt till annan kolonilott.

Den som önskar medlemskap i föreningen och som är folkbokförd i           Skåne och har sin inkomst i ett annat land måste inkomma med      skattsedel eller motsvarande från landet hen jobbar i samt skicka in           lönespecifikation från arbetsgivaren i ett slutet kuvert till föreningens     angivna adress

Medlemskap får ej vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller         etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning.

3.2                Varje arrendator inom Almåsa Fritidsby skall vara medlem i föreningen     och årligen till densamma inbetala enligt föreningens beslut stadgade               avgifter.

Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen.

3.3                Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen.

Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas. Två personer som önskar medlemskap på samma tomt, måste vara folkbokförda på samma hemadress. Postbox räknas inte som hemadress, och godkännes icke.

3.4                Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas       uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan    föreningen och medlemmen.

3.5                Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och § 3.3 uppfyllts kan             arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes        kolonilott.

Motsvarande gäller vid bodelning, dock med den skillnaden att sedvanlig kontroll utföres

3.6                Medlem är skyldig:

att före överlåtelse ge tillträde till tomten för tillsyn, detta utföres av            styrelsen. Överlåtelse kan ej ske om stugan inte följer de                                           byggnadsbestämmelser som gäller för området och till föreningen              inkomna av kommunen godkända ritningar.

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller     annan avgift enligt årsmötesbeslut och styrelsens anvisningar.

att noga vårda och sköta den kolonilott och tillhörande parkering som        upplåtits till medlemmen.

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och   riktlinjer som utfärdas av Malmö Stad.

3.7                Ny medlem är skyldig och är ensam ansvarig att kontrollera att                   ritningarna stämmer med verkligheten

3.8                Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta    till styrelsen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter och                äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

Utträdet sker den dag förvärvaren av arrenderätten antags till medlem i    föreningen.

3.9                I de fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen vid utträde                      sitta kvar till nästföljande årsmöte.

3.10              Medlem kan, på förslag av styrelsen och efter beslut av årsmöte, uteslutas ur föreningen om medlem:

a                   inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar.

b                   bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter.

c                    motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.

d                   verbalt eller skriftligt hotar eller trakasserar någon

3.11              Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen äger                styrelsen om den så önskar rätt att kalla till medlingsmöte med         medlemmen.

Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall             medlemmen skriftligen varnas av styrelsen

Om varningen avser § 3.10 c och medlemmen inte inom motsvarande tid                       förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller                    om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter    förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning.

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift.

3.12              Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i     styrelsen eller som revisor.

§ 4

Avgifter

4.1                Årsmötet fastställer, årsavgiften och andra föreningsavgifter. Styrelsen     fastställer överlåtelseavgifter.

4.2                Årsmötet eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar kan             besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras          för föreningens verksamhet.

4.3                Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgifter vara inbetalda med halva beloppet vardera senast den 31 mars och 30 september till      föreningen. Om detta inte följs har styrelsen rättighet till att skicka               avgiften till inkasso.

§ 5

Årsmöte

5.1                Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på             årsmötet regleras enlig § 3.2.

Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, sambo, myndigt barn eller annan röstberättigad medlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet.

Vid sådant förfaringssätt erfordras fullmakt. Inget ombud kan dock             företräda mer än en medlem.

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen

5.2                Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen     skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet.

5.3                Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:  

1.                  Mötets öppnande

2.                  Fastställande av röstlängd och dagordning

3.                  Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4.                  Val av ordförande att leda mötet

5.                  Val av protokollförare

6.                  Val av protokolljusterare

7.                  Val av rösträknare

8.                  Styrelsens förvaltningsberättelse

9.                  Revisorernas berättelse

10.                Fastställande av balansräkning och resultaträkning

11.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12.                Behandling av motioner och förslag

13.                Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning

14.                Fastställande av avgifter

15.                Val av föreningens ordförande/ kassör, övriga styrelseledamöter och ersättare enligt § 6.1-6.3

16.                Val av revisorer och ersättare enligt § 7.2

17.                Val av valberedning enligt § 8.1

18.                Val av ombud till Södra regionen av                                                                   koloniträdgårdsförbundet.

19.                Avslutning

20                 Övriga frågor

5.4                Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast 15 januari.

Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag,         motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens                medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen.

5.5                Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet/fritidsbyn fastställs av       årsmötet.

5.6                Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.         Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar             skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske   senast två veckor före extra årsmöte.

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra       årsmötet.

5.7                Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen               omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad                   mötesdeltagare kan dock val eller beslut i ärenden enl. § 3.10 c eller d      ske med sluten omröstning.

  • A: Vid beslut och lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst.
  • B: Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.

5.8                Om föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och önskar               utträda.

Skall beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av                   föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst sex månader ha förflutit.

Till föreningsmöte där utträdesfrågan avses behandlas skall                        medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att                 utträdesfrågan skall tas upp. Kallelsen skall även sändas till förbunds-       och regionstyrelsen minst tre veckor före respektive möte. Representant                för kallad styrelse har yttrande och förslagsrätt i dessa möten.

5.9                Utträdet beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 5.8 angivna villkor och   gäller från årsskifte som följer närmast efter det utträdet beviljats.

Förening som har utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon del av förbundets eller regionens tillgångar.

5.10              Styrelsen ansvarar för att medlemmarna har möjlighet att läsa                    årsmötesbesluten.

5.11              Halvårsmöte skall hållas senast i augusti månad.

Medlem har rätt att läsa halvårsmötesprotokoll.

§ 6

Styrelsen

6.1                Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3..

6.2                Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs växelvis samt          ytterligare 5 st ordinarie ledamöter och 1 till 4 st ersättare

6.3                Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från            årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast                 högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen.

Ersättare väljs för en tid av ett år.

6.4                Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter      ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses                    föreningens firmatecknare, sekreterare, vice ordförande,                              utbildningsansvarig, informationsansvarig, festansvarig.

Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva                       antalet ordinarie ledamöter dock minst tre. Ersättare ersätter ordinarie                      ledamot då denne ej är närvarande.

Samtliga styrelseledamöter och ersättare skall kallas till styrelsens             sammanträden. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt vid                                       sammanträdet, men rösträtt endast då hen ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid    ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal.

6.5                Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen                      beslutar hur protokollen skall justeras. Styrelsemötesprotokoll är ingen      offentlig handling

6.6                Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi                       och administration.

Styrelsen skall bl. a.:

– tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,

– tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,

– tillse att årsmötes, halvårsmöte -och styrelsebeslut verkställs,

– upprätta förteckning över medlemmar – tillse att föreningens egendom
  och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att
  erforderliga medel avsätts för detta,

– årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte, halvårsmöte samt

– ansvara för föreningens arkiv.

6.7                Det åligger föreningen att tillse, att hälsovårdsstadgan följes beträffande   latrin och sophämtning samt renhållning inom området.

6.8                Styrelseledamot äger tillträde till tomter i tjänsteutövande.

Detta tjänsteutövande ska utföras av styrelseledamöter två i förening. 

§ 7

Räkenskaper och revision

7.1                Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.

7.2                Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av    två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid                  av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid                      av ett år.

Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant.

7.3                De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt               förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor                 innan ordinarie årsmöte.

Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast fem veckor   före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om                                      ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

§ 8

Valberedning

8.1                En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av        styrelsens ledamöter och ersättare

8.2                Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande,                              mötessekreterare, styrelse, revisorer samt ersättare. Valberedningen                   skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till    dessa uppdrag på årsmötet.

§ 9

Stadgeändring

9.1                Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst    2/3 majoritet.

Efter första beslut fastställes stadgarna vid kommande halvårsmöte.

9.2                För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får ej strida mot förbundets stadgar.

9.3                Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla. 

§ 10

Tolkning av stadgar

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen att avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen rätt att
kalla till särskilt medlingsmöte.

§ 11

Upplösning

11.1              Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra            följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet                skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.

11.2              Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar                   användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.

Ifylles i originalhandlingen:

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den______________________

samt årsmötet den  _______________________

Datum och underskrift av ordföranden.

______________________________________