Stadgar

– Antagna 1977-03-04 och senast ändrade 2009-09-01 –

§ 1

Föreningens namn är Almåsa Fritidsby

§2

Almåsa Fritidsby är en allmännyttig – ideell förening som hat till ändamål

Att tillvara medlemmarnas intressen inom fritidsbyn.

Att upprätta god ordning.

Att ansvara för skötsel och underhåll av anläggningen inom det arrenderade området.

Att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för kolonigårdsverksamhet/fritidsbyverksamhet.

Att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.

Att stärka samhörighetskänslan mellan föreningsmedlemmarna samt att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot Malmö Kommun.

§3

Föreningen är som medlem ansluten till Malmö Kommun Koloniförenings Centralförening och Svenska Förbundet för Kolonigårdar och Fritidsbyar med dess region för södra Sveriges samt skyldig att följa dess stadgar och arbeta i enlighet med dess målsättning.

§4

Medlemmar

Mom 1, Endast fast boende i Skåne län kan vara arrendator på Almåsa Fritidsby.

Mom 2, Varje arrendator inom Almåsa Fritidsby skall vara medlem i föreningen och årligen till detsamma inbetala enligt föreningens beslut stadgade avgifter.

Mom 3, Medlem får endast inneha en arrendetomt

Mom, 4  Om medlem bryter mot bestämmelserna i arrendeavtalet, kan arrenderätten till kolonigårdslotten förklaras förverkad.

Mom, 5 Om medlem bryter mot föreningens ordningsföreskrifter kan efter styrelsebeslut medlemskapet förklaras förverkat.

Mom, 6 Överlåtelse av arrende skall ske genom styrelsen. Medlem som upphör att vara arrendator skall anses ha utträtt ur föreningen om inte styrelsen medger att han kvarstår som medlem. Utträdet skall ha skett den dag förvärvaren av arrenderätten antagits till medlem i föreningen. Utraderande medlem äger inte återfå till föreningen erlagda avgifter och äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar.

§5

Hälsovårdsstadgan Det åligger att tillse, att hälsostadgan följes beträffande latrin- och sophämting samt renhållning inom området.

§6

Avgifter

Mom, 1 Vid inträde i föreningen erläggs kontant en avgift som beslutas av styrelsen.

Mom, 2 Vid överlåtelse erläggs kontant en avgift som beslutats av styrelsen.

Mom, 3 Medlemsavgiften och andra föreningsavgifter beslutats av årsmötet.

Mom, 4 Årsavgiften, vilken uppdelas på två föreningsavgifter beslutas av årsmötet.

Mom, 5 Skulle extra uttaxering erfordras för föreningens verksamhet, ska sådan beslutas av årsmötet eller poå extra föreningsstämma. Sådan avgift får dock icke överstiga medlemsavgiften.

§7

Styrelsen

Styrelsen har sitt säte i Malmö

Mom, 1 Föreningens angelägenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse om lägst 5 och högst 7 ledamöter. Dessutom väljes lägst 3 och högst 5 ersättare.

Mom, 2 Styrelseledamöter väljes för en tid av två år med avgång växelvis. Ersättare väljes för en tid av ett år

Mom, 3 Ordförande och kassör väljes separat av mötet för en tid av två år med växelvis avgång. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

Mom, 4 Såväl medlemmen som dennes maka/make eller sammanboende äger rätt att inväljas på förtroendepost, dock får båda inte inneha förtrendeuppdrag i föreningen samtidigt.

§8

Styrelsens åligganden

Mom,1  Det åligger styrelsen övervaka att arrendeavtal, stadgar och övriga vederbörligen fattade beslut såsom ordningsföreskrifter mm följs samt att svara inför Malmö Kommun för områdets skötsel. Styrelseledamot äger tillträde till tomter i tjänsteutövande. Dessa tjänsteutövande skall utföras av styrelseledamöter två i förening.

Mom, 2 Det åligger styrelsen i övrigt att bringa till verkställighet de beslut som fattas av föreningen, att för varje år lämna redovisning över föreningens ekonomiska ställning såväl till föreningen som till Malmö kommun, att gemensamt ansvara för föreningens av styrelsen omhänderhavda medel och inventarier, att för föreningen framlägga och bevara av medlemmarna väckta motioner.

Mom, 3 Tjänstgörande ledamot i styrelsesammanträdet har rätt att reervera sig mot beslut, vilket noteras i protokoll.

§9

Styrelsens beslutförighet Styrelsen är beslutsför när minst en mer än hälften av ledamöterna är närvarande eller som beslutsfattare tjänstgörande ersättare är närvarande. Är antalet endast en mer än hälften närvarande, fodras dessutom för beslut, att de närvarande är ense om beslutet. Deltager i sammanträdet fler än en mer än hälften av beslutsfattare, gäller som styrelsens beslut den mening som omfattas av flertalet närvarande. Vid lika röestetal gäller den mening som biträdes av ordföranden vid sammantyrädet.

§10

Räkneskaper Almåsa Fritidsbys räkenskapsår omfattar ett kalendeår. Av styrelsen upprättade balans- samt resultatsräkningar jämte av styrelsen avgiven förvaltningsberättelse för räkenskapsåret skall vara revisorena tillhanda senast 1 februari året efter räkenskapsårets slut.

§11

Årsredovisning Styrelsens årsredovisning samt revisorernas berättelse skall föreläggas medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet.

§12

Revisorer Räkenskaperna samt styrelsens verksamhet skall granskas av två revisorer, vilka väljes av årsmötet. Revisorerna väljes för ett år i sänder med mandattid från årsmötet intill dess nästa årsmöte hållits. För varje revisor utses i samma ordning en ersättare.

§13

Revisionsberättelse Revisorerna skall årligensenast 10 februari avge revisionsberättelse. I berättelsen skall bland annat anges huruvida ansvarsfrihet tillstyrkes eller avstyrkes. 

§14

Årsmötet

Mom,1 Medlems rätt att deltaga i handhavade av föreningens angelägenheter utövas på årsmöte, halvårsmöte eller extra föreningsstämma. Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar arrendetomt gemensamt, har de tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sin förpliktelser mot föreningen. Medlem må uppdraga åt annan myndig familjemedlem att utöva hans/hennes rösträtt. Medlems rösträtt kan även utövas genom annan medlem som ombud. Vid sådant förfaringssätt efrodras fullmakt. Inget ombud kan dock företräda mer än en medlem.

Mom, 2 Årsmötet skall årliggen hållas före mars månads utgång och halvårsmötet för augusti månads utgång. Kallelse skall ske senast 14 dagar före mötet. Kallese till extra föreningsstämma skall ske senast 8 dagar före mötets hållande hållande, varvid det skall anges de ärenden som extrastämman skall behandla.

Mom, 3 Kallelse och årsberättelse sändes till medlem per post. Under tiden 15april – 15 september sker kallese endast genom meddelande på föreningens anslagstavlor. I kallelsen anges de ärenden som skall förekomma på mötet.

Mom, 4 Önskar medlem att visst ärende skall tagas upp vid årsmötet eller halvårsmötet skall motion skriftligen avlämnas före den 1 februari resp. 1 juli.

Mom, 5 Vid års- och ahlvårsmötet får andra ärenden icke föredragas till avgörande än de som angivits i kallelsen.

Mom, 6 Ordningsföreskrifter för föreningen fastställes av årsmötet.

§15

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma

1.mötets öppnande

2.val av mötesordförande

3.val av mötessekreterare

4.fastställande av röstlängd

5.fastställande av dagordning

6.val av justeringsmän

7.val av rösträknare

8.fråga om kallelse skett i behörig ordning

9.styrelsens förvaltningsberättelse

10.revisorernas berättelse

11.beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

12.fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

13.arvoden

14.val

a.ordförande

b.ledamöter

c.ersättare

d.revisor

e.ersättare

f.valberedning

15.val av ombud och ersättare till centralföreningens reprentantskap

16.expeditionstider

17.behandling av motioner

18.avslutning

§16

Valberedning Årsmötet skall tillsätta en valberedning som har uppgift att framlägga förslag på ledamöter till styrelse och andra förtroendeuppdrag.

§17

Expeditionstider expeditionstiderna fram till halvårsmötet fastställes efter förslag av styrelsen på årsmötet och anslås på föreningens anslagstavlor. Expeditionstiderna för resterande del av året fastställes vid halvårsmötet och anslås på föreningens anslagstavlor.

§18

Röstning Alla frågor vid årsmöte, halvårsmöte och extra stämma avgöres genom enkel majoritet och öppen omröstning, såvida inte någon mötesdeltagare begär sluten omröstning. Genomförs personval eller sluten omröstning skall dock vid lika röstetal frågan avgöras genom lottning.

§19

Extra stämma Styrelsen äger, när den finner lämpligt, kalla föreningens medlemmar till extra stämma. Revisorerna må, om deras granskning föranleder därtill, skriftligen med angivande av skälet, påfodra att styrelsen skall utlysa extra stämma att hållas så snart det med iakttagande av föreskriven kallelsetid kan ske. Extra stämman saklläven av styrelsen utlysas, då det för givet ändamål, skriftligen påfodras av minst 25% av samtliga röstberättigade medlemmar.

§20

Ändring av stadgar Dessa stadgar måste för att vara gällande även godkännas av Svenska Förbundet för koloniförbundet och fritidsbyar. Ändring av dessa stadgar kan göras endast på ordinarie årsmöte. För att ändringen skall anses godkänd av årsmötet skall minst två tredjedelar av antalet närvarande rösta för ändringen. Stadgarna fastställes därefter vid kommande halvårsmöte.

§22

Upplösning

Mom,1 Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av minst ¾ av medlemmarna och vara fattat på två möten, varav det ena skall vara årsmöte.

Mom, 2 Vid föreningens upplösning skall de behålla tillgångarna användas till att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.