Ordningsföreskrifter

Föreningens stadgar och arrendekontraktets bestämmelser samt  ordningsföreskrifterna skall noggrant följas 

Fordonstrafik 

Det är inte tillåtet att köra i gångarna med motordrivna fordon. Endast undantag för transport av sjuka och funktionshindrade samt tillfälliga tyngre transporter. I dessa fall gäller sakta körning – gångfart. Utryckningsfordon och bilar som utför tömning av septiktankar ska komma fram utan hinder, lämna därför inte bilen utan uppsikt på gångarna. 

Bommen skall alltid låsas efter in och utkörning.  

Körning i gångarna mellan kl 22.00 och 07.00 är absolut förbjudet

På Almåsavägen är högsta hastighet 30 km/h.  

Parkering  

Parkering får endast ske på märkta parkeringsplatser inom Almåsa Fritidsby.  

Det åligger  varje medlem att hålla sin parkeringsplats ogräsfri. 

Gästparkeringen är till för våra besökare. 

Helgfrid 

Användning av el – och motordrivna trädgårdsredskap samt användning av andra motordrivna verktyg är förbjuden på lördagar efter klockan 15.00 och sön- och helgdagar under tiden 1 juni – 31 augusti.  

Tomten 

Halva gången utanför din tomt ska hållas ren från ogräs. Trädgrenar och buskar får inte hänga ut över gångarna. Häckar ut mot gången får vara maximalt 1.60 meter höga. Träd som växer på tomterna får vara högst 6 meter höga. 

Varje kolonist är skyldig att hålla rent och snyggt på sin tomt. 

Att elda på tomterna samt använda fyrverkeripjäser är strängeligen förbjudet.  

Det är absolut förbjudet att kapa, klippa och såga ner buskar och träd i skyddsplanteringarna. Det är Malmö kommun som har ansvar för dessa och den medlem vars tomt gränsar till skadad skyddsplantering blir skyldig att betala skadorna.   

På varje tomt skall finnas en brevlåda, så att föreningens meddelande kan tas emot.  Montering av parabolantenn får ej ske över takhöjd. Montering ska  om möjligt ske mot ”insidan” av tomten. 

Montering av parabolantenn i trädgården får ske med en totalhöjd av högst 2 meter. 

Bevattning 

Bevattning med slang får ske jämnt datum på tomter med jämnt gatunummer och ojämnt datum på tomter med ojämnt  gatunummer under tiden 1 juni – 31 augusti. 

Vattning med slang är förbjuden alla dagar mellan klockan 08.00 – 18.00 under tiden 1 juni – 31 augusti. 

Hundar och Katter 

Hundar och katter får inte springa lösa inom Almåsa Fritidsbys område.  

Var uppmärksam på om din hund lämnar avföring efter sig –  det är ni som måste plocka upp det omgående. Upplockningstvång gäller. 

Latrinkärl för hundavföring finns utplacerade inom området. 

Almåsa Fritidsbys ordningsregler gäller innanför vårt arrendeområde och Malmö kommuns Hund och kattstadgar utanför detsamma. 

Badbassänger  

Badbassänger på tomten samt skall tömmas i tank eller köksbrunn 

Bygglov 

Bygglovsansökan finns att hämta på Almåsas expedition. 

Tre stycken godkända ritningar skall lämnas till styrelsen. 

Ny – till – och ombyggnad av kolonistuga, annan byggnad och sanitetsutrymme får inte påbörjas förrän ritningar godkänts av styrelsen och Malmö stadsbyggnadskontor 

Efter byggnationens färdigställande ska Malmö Stadsbyggnadskontor slutbesiktiga. 

Sänd in den nedre delen av bygglovsansökan till Malmö Stadsbyggnadskontor. 

Rivningstillstånd 

Rivning av tidigare godkänd byggnation får inte påbörjas förrän ansökan godkänts av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor . Ansökan finns att hämta på Almåsa Styrelses expedition. 

Källsortering av sopor 

Det åligger varje medlem att på bästa sätt medverka för god ordning och källsortering av sopor. 

Träd, kasserade möbler, bildelar, färgburkar, byggavfall mm som ej ingår i källsorteringen skall transporteras till återvinningsstation. 

Följ reglerna för avfallshantering inom Almåsa Fritidsby! 

Komposten 

I kompostvagnen får endast komposterbart avfall läggas (ogräs, gräsklipp, årsskott av häck-klipp). 

Avfallet lämnas till ett närliggande lantbruk. Där tar man bara emot rätt sorterat avfall. 

Missbruk av komposthanteringen kan medföra att denna möjlighet att lämna kompost försvinner och då är alternativet en kompost på varje tomt. 

Huvudkran vid tomtgräns 

Huvudkran skall innan 1 april vara frånkopplad enligt anvisning i anslagstavlan. 

Detta för att kommunen skall kunna kontrollera läckande kranar vid vattenpåsläppet. 

Överlåtelse av arrende 

Överlåtelse av arrende sker genom styrelsen på expeditionstid.  

Kostnad enligt fastställt belopp. Legitimation och arrendekontrakt skall medtagas. 

Delge köparen befintliga ritningar av byggnader och installationer före överlåtelsen.