ORDNINGSFÖRESKRIFTER   (2024-02-26)

Föreningens stadgar och arrendekontraktets bestämmelser samt  ordningsföreskrifterna skall noggrant följas 

Fordonstrafik 
Det är tillåtet att köra in i gångarna med motordrivna fordon vid 3 tillfällen/löpande vecka.
Vid varje tillfälle är det inte tillåtet att vara inne mer än 45min vid varje tillfälle.

I dessa fall gäller sakta körning – gångfartmax 10km i timmen.

Utryckningsfordon och bilar som utför tömning av septiktankar ska komma fram utan hinder, lämna därför inte bilen utan uppsikt på gångarna. 

För att kunna köra in i gångarna krävs det att ni har nyckel till bommarna.
Dessa finns att beställa, hos vaktmästarna eller under expeditionstiderna, till en kostnad av 600:- 

Bommen skall alltid låsas efter in och utkörning och är stängd mellan 22:00 och 07:00 för både in och utpassering. Skulle ni bli inlåsta kan ni ringa vaktbolaget Sydsec 040-611 31 11 och be om hjälp. Kostnad 1500kr.

Körning i gångarna mellan kl 22.00 och 07.00 är absolut förbjudet
På Almåsavägen är högsta hastighet 30 km/h.  

Parkering  
Parkering får endast ske på märkta parkeringsplatser inom Almåsa Fritidsby.  
Det åligger  varje medlem att hålla sin parkeringsplats ogräsfri. 
Gästparkeringen är till för våra besökare. 

Helgfrid
Användning av el – och motordrivna trädgårdsredskap samt användning av andra motordrivna verktyg är förbjuden på lördagar efter klockan 15.00 och sön- och helgdagar under tiden 1 juni – 31 augusti.  

Störande ljud (gäller hela året, även under sommaren) 
Höga och bullerliknande ljud typ sågning, spikning, hög musik undviks från 21:00 vardagar och 22:00 på fredagar och lördagar. Undantag finns för föreningens arrangerade festkvällar till klockan 24:00 vid dansbanan.
Övrig tid gäller kommunallagen om buller

Tänk på att visa hänsyn till varandra och vi har alla olika nivåer och synpunkter på vad som anses störande. 

Tomten:
Halva gången utanför din tomt ska hållas ren från ogräs. Trädgrenar och buskar får inte hänga ut över gångarna. Häckar ut mot gången får vara maximalt 1.60 meter höga. Träd som växer på tomterna får vara högst 6 meter höga. 
Varje kolonist är skyldig att hålla rent och snyggt på sin tomt. 
Att elda på tomterna samt använda fyrverkeripjäser är strängeligen förbjudet.  

Det är förbjudet att kapa, klippa och såga ner buskar och träd i skyddsplanteringarna. Det är Malmö kommun som har ansvar för dessa och den medlem vars tomt gränsar till skadad skyddsplantering blir skyldig att betala skadorna.   

På varje tomt skall finnas en brevlåda, så att föreningens meddelande kan tas emot.  Montering av parabolantenn får ej ske över takhöjd. Montering ska  om möjligt ske mot ”insidan” av tomten. 

Montering av parabolantenn i trädgården får ske med en totalhöjd av högst 2 meter. 

Bevattning
Bevattning med slang eller rör i någon form, får endast ske jämnt datum på tomter med jämnt gatunummer och ojämnt datum på tomter med ojämnt  gatunummer under tiden 1 juni – 31 augustiDock ej mellan 08:00 – 18:00.

Hundar och Katter 
Hundar och katter får inte springa lösa inom Almåsa Fritidsbys område.  

Var uppmärksam på om din hund lämnar avföring efter sig –  det är ni som måste plocka upp det omgående. Upplockningstvång gäller. 

Latrinkärl för hundavföring finns utplacerade inom området. 

Almåsa Fritidsbys ordningsregler gäller innanför vårt arrendeområde och Malmö kommuns Hund och kattstadgar utanför detsamma. 


Djurhållning
Almåsa Fritidsby är ett trädgårdskoloniområde.
Detta innebär att det ej är tillåtet att ha t ex duvor och höns. Endast husdjur får förekomma.

Badbassänger  
Badbassänger, spa mm skall tömmas i avloppet och inte på tomten p g a innehåll av klor. Vid påfyllning är det bevattningsvatten som gäller. 

Bygglov 
Bygglovsansökan finns att hämta på Almåsas expedition. 
Tre stycken godkända ritningar skall lämnas till styrelsen. 
Ny – till – och ombyggnad av kolonistuga, annan byggnad och sanitetsutrymme får inte påbörjas förrän ritningar godkänts av styrelsen och Malmö stadsbyggnadskontor 

Efter byggnationens färdigställande ska Malmö Stadsbyggnadskontor slutbesiktiga. 

Sänd in den nedre delen av bygglovsansökan till Malmö Stadsbyggnadskontor. 

Rivningstillstånd 
Rivning av tidigare godkänd byggnation får inte påbörjas förrän ansökan godkänts av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor . Ansökan finns att hämta på Almåsa Styrelses expedition. 

Källsortering av sopor 
Det åligger varje medlem att på bästa sätt medverka för god ordning och källsortering av sopor. 
Träd, kasserade möbler, bildelar, färgburkar, byggavfall mm som ej ingår i källsorteringen skall transporteras till återvinningsstation. 
Följ reglerna för avfallshantering inom Almåsa Fritidsby! 

Komposten 
I kompostvagnen får endast komposterbart avfall läggas (ogräs, gräsklipp, årsskott av häck-klipp). 
Avfallet lämnas till ett närliggande lantbruk. Där tar man bara emot rätt sorterat avfall. Missbruk av komposthanteringen kan medföra att denna möjlighet att lämna kompost försvinner och då är alternativet en kompost på varje tomt. 

Bevattningskran vid tomtgräns 
Bevattningskranen skall innan 1 april vara frånkopplad enligt anvisning i anslagstavlan. Detta för att kommunen skall kunna kontrollera läckande kranar vid vattenpåsläppet. 

Överlåtelse av arrende 
Överlåtelse av arrende sker genom styrelsen på expeditionstid.  
Kostnad enligt fastställt belopp. Legitimation och arrendekontrakt skall medtagas. 
Delge köparen befintliga ritningar av byggnader och installationer före överlåtelsen.