Årsredovisning verksamhetsår 2023


Viktigt!!! 

Årsredovisningen är inte komplett än. Det som saknas är den ekonomiska rapporten och revisorernas berättelse. Dessa delar har blivit lite försenade men eftersom vi i kallelsen har skrivit att årsberättelsen kan hämtas i lådan f o m den 8 mars har vi valt att gå ut med det som är klart. Vår stora förhoppning är att alt är klart och en komplett version av årsredovisningen kan hämtas fredag kväll den 15 mars. 

En bild som visar text, whiteboardtavla

Automatiskt genererad beskrivning

KALLELSE 

Medlemmarna i Almåsa Fritidsby i Malmö kallas härmed till ordinarie 

Årsmöte 21 mars 2024 klockan 19.00 På Europaporten Stadiongatan 25 Malmö

Det behövs ingen föranmälan till mötet. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen, härmed avses de av stämman beslutade avgifterna, enligt stadgarna § 4 mom. 2 samt § 14 mom.1

Årsredovisningen finns att hämta från och med ca 8 mars på expeditionen onsdagar 18.00-19.00, och utanför vaktmästeriet i en plåtlåda 

Kom i god tid för registrering  

Hjärtligt välkommen! 

Styrelsen 

ÅRSREDOVISNING 

avseende verksamhetsåret 2023 samt 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

& INFORMATION 

————— 

Almåsa Fritidsbys medlemmar kallas härmed till årsmöte torsdagen den 21 Mars 2024 kl. 19.00 Europa Porten Stadiongatan 25 Malmö  Hjärtligt välkomna! 

DAGORDNING 

Vid Almåsa Fritidsbys årsmöte den 21 Mars 2024 

§ 1            Mötets öppnande  

§ 2            Val av ordförande för stämman  

§ 3            Val av mötessekreterare  

§ 4            Godkännande av röstlängd  

§ 5            Mötet förklarades stadgeenligt utlyst  

§ 6            Fastställande av dagordning  

§ 7           Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet/rösträknare  

§ 8            Styrelsens förvaltningsberättelse  

§ 9            Revisorernas berättelse  

§ 10          Fastställande av resultat och balansräkning  

§ 11          Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  

§ 12          Information om arrendeavgift 2024  

§ 13          Beslut om medlemsavgift 2024  

§ 14          Information om vattenavgift 2024  

§ 15          Beslut om bevakningsavgift 2024  

§ 16          Beslut om arvoden för styrelsen, revisorer samt valberedning 2024 

§ 17          Beslut om nya stadgar 

§ 18          Beslut om att ge styrelsen mandat att införa elbilsladdning 

                 Se bilaga 1 

§ 19          Beslut om utträde från Koloniträdgårdsförbundet. Se Bilaga 2

§ 20          Expeditionstider för 2024  

§ 21          Information om kommunalt Vatten och Avlopp  

§ 22          Motioner  

§ 23          Rapporter  

 1. Föreningen  
 2. Fritidsföreningen  
 3. Festligheter  
 4. Affären  
 5. Hemsidan  
 6. Arbetsdag  

§ 24          Val av ledamöter, ersättare Valberedning  Revisorer. Se bilaga 3  § 25  Övriga frågor.  

Inga beslut får fattas på denna punkt  

§ 26          Avslutning

Styrelsens årsredovisning. 

Styrelsen för Almåsa Fritidsby får härmed avge följande årsredovisning för år 2023 

Förvaltningsberättelse

Funktionärer: Styrelsen har haft följande sammansättning:  

 Ordförande:       Jörgen Freij 

  V Ordförande:  Ingmar Fors 

   Kassör:              Robert Kvarnhov 

    Sekreterare:       Alexandra Persson 23/3 – 12/8 2023 

    Sekreterare:       Ingmar Fors           12/8 2023 – 21/3 2024       

  Ledamot:            Madelene Kroon 

   Ledamot:   Bo Bergdahl 

    Ledamot:.  Krister Jonason  

 Ersättare:  Katarina Nelson Marco Nicolaides Peter Svensson 

Firmatecknare:        Ordinarie ledamot två i förening 

Attesträtt:                Samtliga ledamöter 

Revisorer:                Shaip Ademi, Conny Lindberg 

Valberedningen: Valberedningen har varit: Ronny Ljunggren 

(sammankallande), Kim Jönsson, Nasida Husic, Åse Freij samt Pia 

Bengtsson 

Möten: Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden 

Årsmötet: hölls den 23/3 2023 på EuropaPorten 

Röstberättiga medlemmar 82 varav 1 fullmakt 

Halvårsmötet hölls den 12/8 2023 på Almåsa dansbana. 

Extra stämma hölls den 14/10 2023. Bokslut 20221231 godkändes. 

Överlåtelser: Under året har 41 stugor bytt ägare. Föreningen hälsar de nya medlemmarna välkomna 

Anslutning: Föreningen har varit ansluten till Koloniträdgårdsförbundet samt Förbundets södra region 

Hemsidan: 

Adressen är www.almasa-fritidsby.com 

På sidan kan man anmäla sin e-postadress och därigenom få information och meddelanden direkt via mail från nyhetsbrev@almasa-fritidsby.com 

Entreprenör: Tömning av septiktankar har utförts av Va-Syd. Tömning av containers har utförts av Malmö stad VA- Syd. 

Tömning av komposter har utförts av föreningens vaktmästare. Komposten har lämnats hos lantbrukare Christer Andersson. 

Bevakning: 

Sydsec har utfört bevakningen av området. Inbrotten har minskat jämfört med tidigare år. 

Belysning med rörelsedeckare och larm i stugan rekommenderas 

Vaktmästare: Föreningens vaktmästare Daniel Kron och Tony Persson har under det gångna året, genom sitt arbete, gjort Almåsa till en väl fungerande Fritidsby. Malmö Kommun har lagt fler uppgifter på AlmåsaFritidsby 

Aktiviteter, Fester: 

Valborg

Äntligen fick vi fira Valborgsmässoafton igen. Vi tände bålet och grillade korv till en välbesökt tillställning. MixtusCantus sjöng in våren. 

Midsommarfesten hölls traditionsenligt  

På torsdagen samlade styrelsemedlemmar in björkris från Malmö Stads aviserade platser 

Klockan 10:00 kläddes midsommarstången tätt följd av den populära höskrindaåkningen genom vårt område, En speleman kom och spelade upp till dans kring midsommarstången följt av ett godisregn.  

Under hela dagen var barnlotteriet igång och på kvällen bjöds det upp till dans av Blomman, Jeppe och Praktikanten.  

Almåsadagen den 15/7 kom med ett strålande väder.   

Dagen inleddes som vanligt med loppmarknad och aktiviteter för både stora och små. Där var en hoppborg för de yngste, tjurridning för stora och små. Hinderbanan och Weltdown återkom och den nya aktiviteten Bollkampen blev en succé. Även i år blev ponnyridningen välbesökt. Det bjöds på sockervadd i bästa tivolianda och barnlotteriet körde som vanligt slut på priserna. Nytt för i år var att vi hade matvagnar av olika slag som blev populära.  

På kvällen dansade vi till moderna tongångar från partybandet Soundtrip 

Höstfesten 5/7 blev en stor succé tack vare bandet Blomman, Jeppe och Praktikanten som återkom efter det uppskattade uppträdandet på midsommar. 

Vi hälsar årets partyband välkomna till 2024 

Lucia/julfest 9/12 bjöds det på Lussebullar,peppararkakör, glögg och kaffe/te med förvånansvärt många besökare mitt i december. 

26/7 och 9/8 hade vi Quizkvällar. 

22/7 och 26/8 hade vi karaokesång av skiftande karaktär. 

Måndagskvällar fylldes föreningshuset och området runt omkring med  bingotjut från de mycket välbesökta bingokvällarna i gårdshuset.  

Långa köer hade vi även den 21 maj när vi för första gången hade matvagnar på besök.  Vi hoppas att vagnarna vill återkomma 2024. 

Parkering: 

Aimo Park: har under året haft kontroll av fordonsuppställning på allmän plats inom området. Varje arrendator är tilldelad en parkeringsplats för sin bil. 

Den allmänna parkeringsplatsen är till för gäster. 

Gästparkeringen är avgiftsbelagd hela året. 

Parkeringsböter utfästs bara av Aimo parkering på hela Almåsa 

Sopstationer: 

Vi har under året byggt om sopstationerna på B samt E-området. E är helt klar och arbetet fortsätter på B under 2024. 

Områdesombud 

Under året har följande personer varit områdesombud: 

A-området: Robert Kvarnhov och Peter Svensson 
B-området: Katarina Nelson, Bo Bergdahl och Marco Nicolaides 
C-området: Ingmar Fors och Alexandra Persson/Jörgen Freij
D-E -området: Madelene Kroon och Krister Jonasson 

Vi tackar våra sponsorer för gåvor till barnlotteriet  

Stens Gräv 

A grey background with white text

Description automatically generated

Styrelsens slutord:   

Tack till alla medlemmar för det gångna året. 

Almåsa 2024-02-29 

__________________       __________________  __________________  

Jörgen Freij                        Robert Kvarnhov           Ingmar Fors  

__________________      __________________   __________________     

Madelene Kroon              Bo Bergdahl                     Krister Jonason         

Bilaga 1 

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen mandat att införa en lösning för att tanka laddbara bilar som max får kosta 100 000 kr inkl moms. En inkommen offert redovisas nedan som referens.  

A close-up of a document

Description automatically generated

Bilaga 2 

Utträde ur koloniträdgårdsförbundet. 

Styrelsen föreslår att Almåsa Fritidsby skall gå ur Koloniträdgårdsförbundet p g a brist på fördelar och hjälp vid behov. 

Bilaga 3 

Val av styrelse och övriga förtroendevalda                                                    

          
Avgående kassör Robert Kvarnhov Förslag till omval ersättare 1 år Nyval 2 år Alicja Söderström 
          
Avgående ledamot Bo Bergdahl Avgår mars 2024 Nyval  2 år Agneta Hansson 
          
Avgående ledamot Alexandra Persson  Avgick  augusti 2023 Nyval 2 år Ljube 
          
Avgående ledamot Krister Jonasson Förslag till omval 2 år Villig till omval 2 år   
          
Avgående ersättare Marco Nicolaides Avgår mars 2024 Nyval 1 år Robert Kvarnhov 
          
Avgående ersättare Peter Svensson Förslag till omval 1 år Villig till omval 1 år   
          
Avgående ersättare  Katarina Nelson Föeslag till omval 1 år Villig till omval 1 år   
          
Avgående revisor Conny Lindberg Förslag till omval 2 år Villig till omval 2 år   
          
Avgående valberedning sammankallande  Ronny Ljunggren Förslag till omval 1 år Villig till omval 1 år   
          
Avgående valberedning ledamot Pia Bengtsson Förslag till omval 1 år Villig till omval 1 år   
          
Avgående valberedning ledamot Åse Freij Förslag till omval 1 år Villig till omval 1 år   
          
Avgående valberedning ledamot Kim Jönsson Avgår mars 2024 Nyval 1 år Erica Ånéus 
          
Avgående valberedning ledamot Nasida Husic Avgår mars 2024     
          
          

MOTION 1  

Motion Almåsa Fritids by 2023-12-05 

Motion av att köpa loss Almåsa Fritidsby och bli en egen förening att drivas i egen regi (ekonomisk förening Eller ett aktiebolag) 

Att driva det emot kommunen så att man får bosätta sig året runt. 

Att byta ut så Almåsa att bli en stugby. 

Att samla namnunderskrifter för se hur stort intresset är för detta förslag 

Och Att almåsa skall fortsätt med de regler och riktlinjer för byggnationer som gäller enl områdesbestämmelser 

Föredragare Av motion 

Malin 

Etternellgatan 17 

Eområdet 

Svar:  

Styrelsen bifaller motionen och samlar in underskrifter för att se om det finns ett underlag/intresse att gå vidare.  

MOTION 2 

Svar:  

Styrelsen föreslår stämman att avslå motionen 

MOTION 3 

Svar:  

Styrelsen bifaller förslaget och tar fram ett kostnadsförslag till halvårsmötet 2024 för beslut. 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER  (2024-02-26) 

Föreningens stadgar och arrendekontraktets bestämmelser samt  ordningsföreskrifterna skall noggrant följas  

Fordonstrafik 

Det är tillåtet att köra in i gångarna med motordrivna fordon vid 3 tillfällen/löpande vecka. 

Vid varje tillfälle är det inte tillåtet att vara inne mer än 45min vid varje tillfälle. 

I dessa fall gäller sakta körning – gångfartmax 10km i timmen.

Utryckningsfordon och bilar som utför tömning av septiktankar ska komma fram utan hinder, lämna därför inte bilen utan uppsikt på gångarna.  

För att kunna köra in i gångarna krävs det att ni har nyckel till bommarna. Dessa finns att beställa, hos vaktmästarna eller under expeditionstiderna, till en kostnad av 600:-  

Bommen skall alltid låsas efter in och utkörning och är stängd mellan 22:00 och 07:00 för både in och utpassering. Skulle ni bli inlåsta kan ni ringa vaktbolaget Sydsec 040611 31 11 och be om hjälp. Kostnad 1500kr. 

Körning i gångarna mellan kl 22.00 och 07.00 är absolut förbjudet

På Almåsavägen är högsta hastighet 30 km/h.   

Parkering   

Parkering får endast ske på märkta parkeringsplatser inom Almåsa Fritidsby.   Det åligger  varje medlem att hålla sin parkeringsplats ogräsfri.  

Gästparkeringen är till för våra besökare.  

Helgfrid 

Användning av el – och motordrivna trädgårdsredskap samt användning av andra motordrivna verktyg är förbjuden på lördagar efter klockan 15.00 och sön- och helgdagar under tiden 1 juni – 31 augusti.   

Störande ljud (gäller hela året, även under sommaren)  

Höga och bullerliknande ljud typ sågning, spikning, hög musik undviks från 21:00 vardagar och 22:00 på fredagar och lördagar. Undantag finns för föreningens arrangerade festkvällar till klockan 24:00 vid dansbanan. 

Övrig tid gäller kommunallagen om buller 

Tänk på att visa hänsyn till varandra och vi har alla olika nivåer och synpunkter på vad som anses störande.  

Tomten: 

Halva gången utanför din tomt ska hållas ren från ogräs. Trädgrenar och buskar får inte hänga ut över gångarna. Häckar ut mot gången får vara maximalt 1.60 meter höga. Träd som växer på tomterna får vara högst 6 meter höga.  Varje kolonist är skyldig att hålla rent och snyggt på sin tomt.  

Att elda på tomterna samt använda fyrverkeripjäser är strängeligen förbjudet.   

Det är förbjudet att kapa, klippa och såga ner buskar och träd i skyddsplanteringarna. Det är Malmö kommun som har ansvar för dessa och den medlem vars tomt gränsar till skadad skyddsplantering blir skyldig att betala skadorna.    

På varje tomt skall finnas en brevlåda, så att föreningens meddelande kan tas emot.  Montering av parabolantenn får ej ske över takhöjd. Montering ska  om möjligt ske mot ”insidan” av tomten.  

Montering av parabolantenn i trädgården får ske med en totalhöjd av högst 2 meter.  

Bevattning 

Bevattning med slang eller rör i någon form, får endast ske jämnt datum på tomter med jämnt gatunummer och ojämnt datum på tomter med ojämnt  gatunummer under tiden 1 juni – 31 augustiDock ej mellan 08:00 – 18:00.

Hundar och Katter 

Hundar och katter får inte springa lösa inom Almåsa Fritidsbys område.   Var uppmärksam på om din hund lämnar avföring efter sig –  det är ni som måste plocka upp det omgående. Upplockningstvång gäller.  

Latrinkärl för hundavföring finns utplacerade inom området.  

Almåsa Fritidsbys ordningsregler gäller innanför vårt arrendeområde och Malmö kommuns Hund och kattstadgar utanför detsamma.  

Djurhållning

Almåsa Fritidsby är ett trädgårdskoloniområde. 

Detta innebär att det ej är tillåtet att ha t ex duvor och höns. Endast husdjur får förekomma. 

Badbassänger   

Badbassänger, spa mm skall tömmas i avloppet och inte på tomten p g a innehåll av klor. Vid påfyllning är det bevattningsvatten som gäller.  

Bygglov 

Bygglovsansökan finns att hämta på Almåsas expedition.  Tre stycken godkända ritningar skall lämnas till styrelsen.  

Ny – till – och ombyggnad av kolonistuga, annan byggnad och sanitetsutrymme får inte påbörjas förrän ritningar godkänts av styrelsen och Malmö stadsbyggnadskontor  Efter byggnationens färdigställande ska Malmö Stadsbyggnadskontor slutbesiktiga.  

Sänd in den nedre delen av bygglovsansökan till Malmö Stadsbyggnadskontor. 

Rivningstillstånd 

Rivning av tidigare godkänd byggnation får inte påbörjas förrän ansökan godkänts av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor . Ansökan finns att hämta på Almåsa Styrelses expedition.  

Källsortering av sopor 

Det åligger varje medlem att på bästa sätt medverka för god ordning och källsortering av sopor.  

Träd, kasserade möbler, bildelar, färgburkar, byggavfall mm som ej ingår i källsorteringen skall transporteras till återvinningsstation.  

Följ reglerna för avfallshantering inom Almåsa Fritidsby!  

Komposten 

I kompostvagnen får endast komposterbart avfall läggas (ogräs, gräsklipp, årsskott av häck-klipp).  

Avfallet lämnas till ett närliggande lantbruk. Där tar man bara emot rätt sorterat avfall.  

Missbruk av komposthanteringen kan medföra att denna möjlighet att lämna kompost försvinner och då är alternativet en kompost på varje tomt.  

Bevattningskran vid tomtgräns  

Bevattningskranen skall innan 1 april vara frånkopplad enligt anvisning i anslagstavlan. Detta för att kommunen skall kunna kontrollera läckande kranar vid vattenpåsläppet.  

Överlåtelse av arrende 

Överlåtelse av arrende sker genom styrelsen på expeditionstid.   

Kostnad enligt fastställt belopp. Legitimation och arrendekontrakt skall medtagas.  

Delge köparen befintliga ritningar av byggnader och installationer före överlåtelsen. 

INFORMATION

Styrelsen informerar löpande på följande sätt. Mest information kommer på facebook och mer statisk information på anslagstavlorna. 

Facebookgrupp:  Almåsa styrelse informerar

                                (https://www.facebook.com/groups/784863098699552)

Nyhetsbrev:            via elektronisk post Anslagstavlor:      vid gångarna. 

Adressändring

Ändring av adress och telefonnummer ska omgående anmälas till expeditionen, Almåsa Fritidsby. Detta ska göras skriftligt/mail och lämnas till Almåsa Fritidsby expeditionen Almåsavägen 10 

Det är kolonistens skyldighet att anmäla sin rätta adress, telefonnummer och epost för uppdatering av vårt register. 

Det räcker inte med den allmänna flyttanmälan via Skatteverket, den meddelas inte till föreningen. 

Lämna inte din adress på Almåsa som faktureringsadress till Telia och Eon t.ex. eftersom det inte finns någon postgång på Almåsa. 

Det är ej tillåtet att vara folkbokförd på Almåsavägen 10. Önskas årsberättelse på mail anmäl till Kassör: kassor@almasafritidsby.com 

Öppettider expeditionen

Föreningens expedition på Almåsagården är öppen onsdagar mellan kl. 18.00 – 19.00 alla helgfria onsdagar. Dock måste man förboka i Januari och det är stängt under December månad. 

Ordförande Jörgen Freij har telefontid helgfria måndagar mellan klockan 18.00 – 19.00 på tfn nr 0709-54 63 02 eller mail ordforande@almasafritidsby.com 

Kassör Robert Kvarnhov har telefontid helgfria måndagar mellan klockan 18.00-19.00 på tfn nr 0735-13 97 81 eller mail kassor@almasafritidsby.com 

Gällande sälj & köp samt intyg för rotavdrag Kan ni skicka e-post till sekreterare@almasa-fritidsby.com . 

Arrendeenheten

Öppettider: torsdagar kl 09.00-12.00 samt 13.00 – 16.00. Övriga dagar stängt. 

Växel Tel: 040-34 10 00 Adress: Fastighetskontoret 

August Palms plats 1 Tel: 040-34 18 97 

Hemsida

Besök gärna Almåsa Fritidsbys egen hemsida. www.almasa-fritidsby.com Anmäl dig gärna för att få nyhetsbrev via E-post på hemsidan. 

Mailadress                                  Föreningens postadress 
styrelsen@almasa-fritidsby.com Almåsa Fritidsby 
Alla mail besvaras eller kvitteras. Box 1059 212 10 Malmö 

Överlåtelse av arrende

Överlåtelse av arrende sker genom styrelsen på expeditionstid. Kostnad enligt fastställt belopp 1500 kr/part – betalas med kort vid överlåtelsen. 

Legitimation, arrendekontrakt, köpekontrakt och nycklar skall medtagas. Delge köparen befintliga ritningar av byggnader och installationer före överlåtelsen. Köparen skall ges tillfälle att läsa överlåtelsekontraktet innan överlåtelsen. 

Överlåtelser skall anmälas via epost till sekreterare@almasa-fritidsby.com  senast 14 dagar innan överlåtelsetillfället. Under denna period skall styrelsen göra tillsyn av byggnader på tomten. 

Byggnader och godkända ritningar skall stämma överens. De ekonomiska kriterier för överlåtelse, som styrelsen bestämt, ska följas. 

För jobb i utlandet gäller särskilda normer 

Vid icke godkända byggnationer eller kommer överlåtelse ej att ske. Överlåtelser sker på expeditionen onsdag kvällar kl 18.00 – 19.00 Stängt under december månad och förbokning krävs under januari. 

Avgifter 2024

 • Arrendeavgiften är 6,06 kr/kvm. Regleras av Malmö kommun 
 • Bevattningsavgift 2024 är 340 kr/år.    
 • Bevakningsavgift 2024 är 138 kr/år.  
 • Medlemsavgift 2024 är 4000 kr/år enligt beslut.   
 • Kommunalt vatten 2024 inkl fast avgift, vattenmätare 1244 kr/år.   Regleras av Malmö kommun. 
 • Finansieringslån 2024 Malmö kommun 2296 kr/år. Regleras av Malmö kommun 
 • Reparation och underhållsfond 2024 vattenpump bevattningsvatten 
 • 550 kr/år 
 • Skatt taxering tomt 3,06 kr/kvm  

Tomtskatt

Kommunens alla koloniträdgårdsföreningar har belagts med tomtskatt. Denna skatt finns med på den ordinarie arrendeavi. Även skatten delas på en vår och en höstbetalning. 

Avgift Kommunalt vatten 

Anslutningsavgiften är uppdelad på 50 år och läggs på arrendeavin. 

Tekniskt vatten

Vår vattenanläggning med nuvarande borror kommer att fortsätta finnas kvar under föreningens ansvar efter VA arbetet. 

Detta vatten som kommer i kranen vid tomtgränsen skall användas till bevattning av gräsmattor och växter.

Eftersom kolonister har två år på sig att koppla in det kommunala vattnet, så kommer brunnsvattnet vara kontrollerat vatten tills 31/5 2024 Det innebär att de som inte kopplat in sig på det kommunala vattnet efter detta datumet, de har inget kontrollerat vatten längre. 

Styrelsen tar inte ansvar för detta. 

ROT-avdrag

Skatteverket kräver ett intyg av föreningen när man ansöker om Rot avdrag Kontakta på telnr 0724-412991 

Avstängning av vatten på egen tomt

Var och en stuga ska vara utrustad med egen avstängning av kommunalt vatten som ombesörjes av kolonist och som har eget ansvar att detta finns. 

Bevattningsvatten avstängning finns numera en kulventil som vid frostgrader ska vara i öppnat läge för att inte frysa sönder. 

Malmö kommun har inget ansvar för dessa längre utan det är kolonistens ansvar. 

Bygglov

Blankett för bygglovsansökan finns att hämta på exp. Almåsa fritidsby eller 

på Malmö kommun, fastighetskontoret. Kan även hämtas på https://sjalvservice.malmo.se/oversikt/overview/655  

Innan den lämnas till kommunen skall styrelsen skriva under ansökan. Ny, till- och ombyggnad av kolonistuga, annan byggnad och sanitetutrymme får inte påbörjas förrän ritningarna blivit godkända av styrelsen och Malmö Stadsbyggnadskontor. 

Skyddsplantering

Detta omgärdar varje område. Vid inspektion ser vi att kolonister, vars tomter gränsar till dessa skyddsområden, kastat ut avfall som sten, gångplattor, trädgårdsavfall mm. 

De kolonister som vet med sig att ha kastat ut avfall uppmanas taga bort detta.  

Skyddsplanteringen är inte till för avfall. Det är förbjudet att själv klippa ned skyddsplanteringens träd och växter. Se gällande ordningsföreskrifter. 

Tömning av septiktankar

Tömning sker inte 15 oktober – 15 april på grund av att tankbilarna inte får köra in på området under denna period enligt beslut av kommunen. Sluttömning av tankar skall göras när kommunalt avlopp installerats. Glöm inte säga upp ert avtal med Vasyd när ni gjort sluttömning. Få det skriftligt/mail. 

OBS!!! Sista datum för att tömma septiktankarna är 30 juni 2024. 

Hundar och katter

Latrinkärl för hundavföring finns utplacerade inom området. Dessa tunnor är dyra att tömma, fyll dem därför inte med annat än det som är avsikten. 

Nycklar

Extra nyckel till sopstation kan köpas på vår expedition. Föreningen tar ut en avgift på 300 kronor för ny nyckel. 

Ett bomnyckelsystem är infört under 2022. För de som önskar kan man köpa en bomnyckel för 600 kr. 

OBS! Det sitter ett brandkårslås i bommarna. Detta lås är väl markerat. 

Kolonisternas nycklar passar inte till låset. 

Låset är endast för brandkår, polis och ambulans. 

Uthyrning av Almåsagårdens festlokaler

Om du vill hyra en trevlig lokal för något arrangemang är du välkommen till expeditionen och boka Almåsagården eller Föreningshuset. 

Avgift   
Almåsa Gården:  1500 kr/dygn 
Föreningshuset: 1000 kr/dygn 

Endast medlemmar i föreningen kan hyra lokal. Föreningshuset endast sommartid Ingen uthyrning av gården sker mellan 1 dec och 31 januari. 

Uthyrning av Bord & Stolar

Om du funderar på att ha fest i din trädgård går det bra att hyra bord o stolar av föreningen till en kostnad av 25: – kronor/bord inkl. stolar. 

Gästparkeringen

Tänk på att informera dina gäster om att man skall betala parkeringsavgift när bilen står på gästparkeringen. Gästparkeringen är avgiftsbelagd hela året. 

Endast kortbetalning eller via app. 

När VA arbetena är klara som kommer där att vara en utökning av gästparkeringar 

Parkeringsövervakning sköts av Aimo 

Extra parkeringsplats

Till dem som hyr extra parkeringsplats kommer årsavgiften för extraparkeringen att vara uppdelad på både vår och höstavierna OBS! Den extra parkeringsplatsen som man hyr följer inte med vid överlåtelse av arrendekontraktet. Kölista finns. Kontakta styrelsen på expeditionstid. Man får inte heller hyra ut sin extraplats i andrahand. 

Vaktbolag

Sydsec bevakar området. 

Tel nr 040-611 33 11

Stugförsäkring

Beställer man försäkring genom Folksams ombud, adress finns på vår expedition, slipper man självrisken vid eventuellt inbrott. 

Inbrott

Tänk också på att anmäla till styrelsen om Ni fått inbrott i Er stuga. Styrelsen rekommenderar larm och belysningsarmatur med rörelsedeckare ut mot gången, då tjuvar undviker lampor som tänds när de kommer. 

Vinterlåsning av bommarna

Bommarna stängs första måndagen i november. Öppnas när våra gångar är i körbart skick igen. Dock senast 15 april. 

Bommarna öppnas inte för ”undantag”, planera era transporter. 

Halkbekämpning

Snöskottning och halkbekämpning sker inte inom området. Gå försiktigt i gångarna vintertid. 

Kompostvagn

Kompostvagn sätts ut den 1 april och tas in den 1 november. Se ordningsföreskrifter. 

Sopstationer

Dessa är öppna 1 april till den 1 november. 

Under icke säsongstid finns ingen sophantering i föreningen utöver nedanstående återvinningsstation. 

Matavfall

Sedan sommaren 2017 finns kärl för matavfall i våra sopstationer. Startpaket med påsar samt hållare till dessa finns att hämta hos vaktmästaren. Därefter finns påsar i särskild låda vid gården 

(busshållplatsen) samt sopstation 4 

FTI återvinningsstation

FTI (förpackning tidningsinsamling) återvinningsstationer kommer antagligen att demonteras under året och föreningen är tvungna att återinföra egna kärl vid respektive sopstation. 

Vitvaror

När ni byter ut era vitvaror ansvarar ni själv för bortforslingen. Leverantören har returansvar. 

Färgburkar

Får ej lämnas på sopstationerna. Man kan lämna dessa gratis på återvinningsstationer och på inköpsstället. 

Det är en stor kostnad för föreningen att få dessa miljöfarliga kärl hämtade och levererade till återvinningsstation. 

Tänk på att allt avfall som slängs lite överallt och som våra vaktmästare får transportera bort och det belastar vår ekonomi. 

Områdesombuden

Gör besiktningsrundor ett flertal gånger per säsong. 

Maila adresser till områdesombuden finns i anslagstavlorna. Har du frågor går det bra att kontakta dessa. 

Ovårdade tomter

Tyvärr är det många kolonister som inte sköter sin arrendetomt. 

Styrelsen kommer fortsättningsvis först att skicka en rättelseanmaning till dessa för åtgärd, därefter åberopas § 11 i arrendekontraktet 

Släp till uthyrning

Föreningen har ett släp som kan hyras för 200 kr/4 timmar, 300 kr/8 timmar och 500kr/dygn. 

Uthyrning sker även vintertid, det är hyrestagarens ansvar att kontrollera att däck och släp kontra bil är lagliga. Bokning sker hos vaktmästaren. 

vaktmastare@almasa-fritidsby.com

Valborgsmässoafton 

En inbjuden kör kommer och sjunger in våren kl. 20.00. Vi öppnar 18:00 och bjuder på kaffe och har grillad korv till försäljning. 

Midsommarafton, Almåsadagen och Höstfesten

Det kommer att vara diverse aktiviteter under dessa dagar. Information kommer i anslagstavlorna. 

De kolonister som vill hjälpa till att skaffa björkris till midsommarstången, samlas torsdagen den 20 juni kl. 18.00 på gården 

Vi tar varmt emot kolonister som vill vara behjälpliga främst Almåsadagen. 

Årsmöte

För den som önskar delta i omröstning på stämman men inte kan närvara finns möjlighet att lämna fullmakt. Sådan blankett finns att hämta på vår hemsida samt i årsberättelsen. 

Motioner

Till årsmötet lämnas senast 1 februari. Kontakta styrelsen i god tid före detta datum, om du behöver hjälp med formuleringen. Blankett för motioner finns att hämta på hemsidan. 

Framtida planerade projekt:

 • Ombyggnad av sopstationerna på A och C/D områdena.  
 • Renovering av lekplats mellan A och B området. Förslag på en arbetsgrupp som ger förslag på lekutrustning. 
 • Renovering av golfbanan. 

Områdesmöte:

Vi kommer att meddela tidpunkt för områdesmöten senare. 

Upprustning av sopstationer, med hjälp av kolonister. Material inköpes av föreningen. Tider meddelas senare.

Förändring Almåsa Fritidsby 

Första beslut vid Årsmötet 2023 

Andra beslut vid Årsmötet 2024 

Koloniträdgårdsförbundet har rekommenderat medlemsföreningarna att revidera stadgar så de stämmer med deras mall för normalstadgar gällande koloniföreningar. 

Styrelsen har reviderat föreningens stadgar och presenterar förslag till nya stadgar för Almåsa Fritidsby. 

STADGAR FÖR ALMÅSA FRITIDSBY 

§ 1 Föreningens namn är Almåsa Fritidsby. 

§ 2 

Almåsa Fritidsby är en allmännyttig – ideell förening som har till ändamål:

2.1                att ansvara för skötsel och underhåll av mark föreningen arrenderar           av Malmö stad, Skötsel och underhåll av Malmö Stad anlagda vatten           och avloppsanläggningar samt av de anläggningar föreningen och dess    medlemmar brukar oavsett om de ägs av föreningen eller Malmö Stad 

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att 

                      brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet/fritidsbyverksamhet. 

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för 

                      koloniträdgårdsrörelsen, samt i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata     medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister. 

2.2                För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda             ordningsföreskrifter för koloniområdet / fritidsbyn. 

2.3                Föreningen är ansluten till koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall       arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning.  

2.3                Föreningen arbetar enligt Koloniträdgårdsförbundets stadgar och                målsättning. 

§ 3 

Medlemskap  

3.1                Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom   Skåne län och själv, make / maka, partner eller sambo inte har arrende                       eller nyttjanderätt till annan kolonilott. 

Den som önskar medlemskap i föreningen och som är folkbokförd i            Skåne och har sin inkomst i ett annat land måste inkomma med                    skattsedel eller motsvarande från landet hen jobbar i samt skicka in   lönespecifikation från arbetsgivaren i ett slutet kuvert till föreningens 

                      angivna adress 

Medlemskap får ej vägras på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller 

                      etniskt ursprung, religion, övertygelse eller sexuell läggning. 

3.2                Varje arrendator inom Almåsa Fritidsby skall vara medlem i föreningen      och årligen till densamma inbetala enligt föreningens beslut stadgade    avgifter. 

Om föreningen i arrendeavtalet har godtagit att en kolonilott arrenderas gemensamt av fler än en person har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen. 

3.3                 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen. 

Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas. Två personer som önskar medlemskap på samma tomt, måste vara folkbokförda på samma hemadress. Postbox räknas inte som hemadress, och godkännes icke. 

3.4                Medlems nyttjanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas       uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan        föreningen och medlemmen. 

3.5                Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och § 3.3 uppfyllts kan              arvinge till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes         kolonilott. 

Motsvarande gäller vid bodelning, dock med den skillnaden att sedvanlig 

                      kontroll utföres 

3.6                Medlem är skyldig: 

att före överlåtelse ge tillträde till tomten för tillsyn, detta utföres av 

                      styrelsen. Överlåtelse kan ej ske om stugan inte följer de        byggnadsbestämmelser som gäller för området och till föreningen                    inkomna av kommunen godkända ritningar. 

att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller 

                      annan avgift enligt årsmötesbeslut och styrelsens anvisningar. 

att noga vårda och sköta den kolonilott och tillhörande parkering som 

                      upplåtits till medlemmen. 

att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och 

                      riktlinjer som utfärdas av Malmö Stad. 

3.7                Ny medlem är skyldig och är ensam ansvarig att kontrollera att                    ritningarna stämmer med verkligheten 

3.8                Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta     till styrelsen. Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter och       äger inte rätt till andel i föreningens tillgångar. 

Utträdet sker den dag förvärvaren av arrenderätten antags till medlem i     föreningen. 

3.9                I de fall medlem ingår i styrelsen kan medlemmen vid utträde                       sitta kvar till nästföljande årsmöte. 

3.10              Medlem kan, på förslag av styrelsen och efter beslut av årsmöte, uteslutas ur föreningen om medlem: 

 1. inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar. 
 • bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt, för området gällande ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter. 
 • motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete. 
 • verbalt eller skriftligt hotar eller trakasserar någon 
 • Om det finns anledning att utesluta en medlem i föreningen äger 

                      styrelsen om den så önskar rätt att kalla till medlingsmöte med                    medlemmen. 

Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall 

                      medlemmen skriftligen varnas av styrelsen 

Om varningen avser § 3.10 c och medlemmen inte inom motsvarande tid 

                      förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller   om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter                  förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning. 

Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift. 

 • Flera från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i                styrelsen eller som revisor. 

§ 4 

Avgifter 

4.1  Årsmötet fastställer, årsavgiften och andra föreningsavgifter. Styrelsen  fastställer överlåtelseavgifter. 

4.2                Årsmötet eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar kan             besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras          för föreningens verksamhet. 

4.3                Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgifter vara inbetalda med   halva beloppet vardera senast den 31 mars och 30 september till                  föreningen. Om detta inte följs har styrelsen rättighet till att skicka               avgiften till inkasso. 

§ 5 

Årsmöte 

5.1                Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på              årsmötet regleras enlig § 3.2. 

Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, sambo, myndigt barn 

                      eller annan röstberättigad medlem att utöva sin rösträtt vid årsmötet. 

Vid sådant förfaringssätt erfordras fullmakt. Inget ombud kan dock              företräda mer än en medlem. 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot 

                      föreningen 

5.2                Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse                        skall tillställas varje medlem senast två veckor före mötet. I kallelsen                       skall anges vilka ärenden som skall behandlas på mötet. 

5.3                Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:   

 1. Mötets öppnande 
 2. Fastställande av röstlängd och dagordning 
 3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
 4. Val av ordförande att leda mötet 
 5. Val av protokollförare 
 6. Val av protokolljusterare 
 7. Val av rösträknare 
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse 
 9. Revisorernas berättelse 
 10. Fastställande av balansräkning och resultaträkning 
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
 12. Behandling av motioner och förslag 
 13. Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda 

styrelseledamöter, revisorer, ersättare och valberedning 

 1. Fastställande av avgifter 
 2. Val av föreningens ordförande/ kassör, övriga 

styrelseledamöter och ersättare enligt § 6.1-6.3

 1. Val av revisorer och ersättare enligt § 7.2 
 2. Val av valberedning enligt § 8.1 
 3. Val av ombud till Södra regionen av                       koloniträdgårdsförbundet. 
 4. Avslutning

                      20                 Övriga frågor 

5.4                Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie   årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda                 senast 15 januari. 

Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, 

                      motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens                     medlemmar senast två veckor före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte                      fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. 

5.5                Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet/fritidsbyn fastställs av       årsmötet. 

5.6                Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte.         Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna   eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar             skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall ske          senast två veckor före extra årsmöte. 

I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra       årsmötet.

5.7                Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen                omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad                       mötesdeltagare kan dock val eller beslut i ärenden enl. § 3.10 c eller d   ske med sluten omröstning. 

 • A: Vid beslut och lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. 
 • B: Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning. 
 • Om föreningen är medlem i Koloniträdgårdsförbundet och önskar   utträda. 

Skall beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av 

                      föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall         vara årsmötet. Mellan dessa möten skall minst sex månader ha förflutit. 

Till föreningsmöte där utträdesfrågan avses behandlas skall  

                      medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att    utträdesfrågan skall tas upp. Kallelsen skall även sändas till förbunds-           och regionstyrelsen minst tre veckor före respektive möte. Representant   för kallad styrelse har yttrande och förslagsrätt i dessa möten. 

 • Utträdet beviljas om medlemsförening uppfyllt i § 5.8 angivna villkor och             gäller från årsskifte som följer närmast efter det utträdet beviljats. 

Förening som har utträtt ur förbundet och regionen har inte rätt till någon 

                      del av förbundets eller regionens tillgångar. 

 • Styrelsen ansvarar för att medlemmarna har möjlighet att läsa         årsmötesbesluten.
 • Halvårsmöte skall hållas senast i augusti månad. 

Medlem har rätt att läsa halvårsmötesprotokoll. 

§ 6 

Styrelsen 

6.1                Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland                       föreningens medlemmar, enligt § 3.. 

6.2                Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs växelvis samt           ytterligare 5 st ordinarie ledamöter och 1 till 4 st ersättare 

6.3                Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från             årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast            högre/lägre heltal) ledamöter avgår årligen. 

Ersättare väljs för en tid av ett år. 

6.4                Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter      ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses                föreningens firmatecknare, sekreterare, vice ordförande,    utbildningsansvarig, informationsansvarig, festansvarig. 

Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva 

 antalet ordinarie ledamöter dock minst tre. Ersättare ersätter ordinarie  ledamot då denne ej är närvarande. 

Samtliga styrelseledamöter och ersättare skall kallas till styrelsens 

                      sammanträden. Ersättare har yttrande- och förslagsrätt vid     sammanträdet, men rösträtt endast då hen ersätter ordinarie ledamot. 

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att 

                      beslut kan fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid               ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

6.5                Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i                       sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen 

                      beslutar hur protokollen skall justeras. Styrelsemötesprotokoll är ingen      offentlig handling 

6.6                Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi                        och administration. 

Styrelsen skall bl. a.: 

 • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas, 
 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs, 
 • tillse att årsmötes, halvårsmöte -och styrelsebeslut verkställs, 
 • upprätta förteckning över medlemmar – tillse att föreningens egendom   och av föreningen arrenderad egendom sköts och underhålls samt att   erforderliga medel avsätts för detta, 
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte, halvårsmöte samt – ansvara för föreningens arkiv. 
 • Det åligger föreningen att tillse, att hälsovårdsstadgan följes beträffande             latrin och sophämtning samt renhållning inom området. 
 • Styrelseledamot äger tillträde till tomter i tjänsteutövande. 

Detta tjänsteutövande ska utföras av styrelseledamöter två i förening.  

§ 7 

Räkenskaper och revision 

7.1                 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

7.2                Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av     två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid                       av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid   av ett år. 

Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant. 

7.3                De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt                förvaltningsberättelsen skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor                  innan ordinarie årsmöte. 

Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast fem veckor 

                      före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om                       ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. 

§ 8 

Valberedning 

8.1                En valberedning med minst två ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar   till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av                styrelsens ledamöter och ersättare 

8.2                Valberedningen skall förbereda val av mötesordförande,          mötessekreterare, styrelse, revisorer samt ersättare. Valberedningen                    skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till    dessa uppdrag på årsmötet. 

§ 9 

Stadgeändring 

9.1                Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 

                      2/3 majoritet. 

Efter första beslut fastställes stadgarna vid kommande halvårsmöte. 

9.2                För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delges yttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgar får ej strida mot förbundets stadgar. 

9.3                Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.  

§ 10 

Tolkning av stadgar 

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen att avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen rätt att kalla till särskilt medlingsmöte. 

§ 11 

Upplösning 

11.1              Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra            följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vardera mötet       skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet. 

11.2              Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar                    användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige. 

Ifylles i originalhandlingen: 

Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den______________________ 

samt årsmötet den  _______________________ 

Datum och underskrift av ordföranden. 

______________________________________